Farlig avfall: Er din arbeidsplass sikker?

Av Renate Heder 27. april 2021

Er-din-arbeidsplass-sikker_farlig-avfall_ngn_56261630164

28. april er verdens dag for sikkerhet og helse på jobben. Alle virksomheter er pålagt å kartlegge og vurdere farer, problemer og risiko knyttet til arbeidet som utføres. Farlig avfall utgjør både en potensiell fare og risiko, og kan definitivt få store konsekvenser ved feil håndtering. Er din arbeidsplass sikker?

Kartlegging og risikovurdering

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

I følge Arbeidstilsynet trenger ikke verken kartlegging eller risikovurdering av farer og problemer å være komplisert. Det sier vi oss enig i. Det trenger ikke være vanskelig, selv om omfanget vil variere etter virksomhetens størrelse og hva slags arbeid det er snakk om. På arbeidstilsynet.no har de listet opp de tre enkle spørsmålene ovenfor som en kjerne i risikovurderingen.

Produserer eller håndterer virksomheten din kjemikalier og farlig avfall, blir bildet straks litt mer innfløkt. Ikke bare fordi det blir mer risikofylt, men fordi konsekvenser for ytre miljø også må vurderes. Og det er et omfattende regelverk å forholde seg til.

Les mer: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Gode beredskapsrutiner

Denne artikkelen handler imidlertid først og fremst om sikkerhet og helse på jobben. I den sammenhengen bør virksomheten din derfor - i tillegg til å stille seg selv spørsmålene over - ha følgende på plass for å sikre trygg og hensiktsmessig handling:

  • Sikkerhetsdatablader/verneblader med kort beskrivelse av tiltak ved eksponering (må være lett tilgjengelig).
  • Førstehjelpsutstyr egnet for behandling av skader som følge av eksponering for farlig stoff.
  • Beredskapsrutine som beskriver aksjoner tilknyttet håndtering av personskader, utslipp til ytre miljø eller evakuering ved søl av akutt helseskadelige stoffer/ mottak av eksplosiver.
  • Gjennomføring av praktisk øvelse i henhold til beredskapsplan.
  • Oppsamlingsutstyr og planer for tildekking av eventuelle utslippspunkter ved lekkasje.
  • Sikker oppbevaring av farlig avfall
  • Medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse, både om håndtering avfall og om hva som skal gjøres hvis en ulykke oppstår.

Farlig på arbeidsplassen

I Norsk Gjenvinning, møter mange av medarbeiderne våre daglige utfordringer som kan være ganske risikofylte. Av den grunn jobber vi også kontinuerlig med risikostyring og forbedring for å sikre et helsefremmende arbeidsmiljø, for å redusere belastning på miljøet til et minimum, og for å yte kvalitet i våre leveranser og tjenester.

Dette stiller store krav til organisasjonen som helhet, men kanskje særlig faggruppen som daglig jobber med farlig avfall og som sørger for at dette håndteres og avhendes på en trygg og miljømessig forsvarlig måte.

Du har kanskje lest nyhetssaker som denne på nrk.no eller denne fra Østlandets blad? Felles for begge er funn av farlig avfall hvor man i et tilfelle fant ampuller med giftholdige stoffer, mens det i den andre saken dreide seg om det potensielt eksplosive stoffet Pikrinsyre i forbindelse med opprydding av et lokale i et undervisningsbygg.

Dette er kun et par illustrasjoner på hva våre superoperatører må forholde seg til og ha kontroll på i sitt daglige virke. Stoffer med potensial til å skape en kjemisk reaksjon dersom de kommer i kontakt med hverandre, eller forgiftning ved innånding, og etseskader ved eksponering, er alle eksempler hentet fra trusselbilde ved et mottak for farlig avfall. Da sier det seg selv at vi er svært opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen.

Kompetanse og risikostyring

Nøkkelen til å sikre trygg, helsefremmende og miljømessig forsvarlig håndtering av kjemikalier og farlig avfall hos oss, ligger i kompetanse og risikostyring, samt kvalitetssikring gjennom aktiviteter som mottakskontroll, emballering, merking og lagring.

Kanskje er det begrenset med farer og trusler på din arbeidsplass. Men håndtering av farlig avfall, utgjør alltid en risiko. Dersom du, eller noen i din virksomhet, er i tvil eller mangler kunnskap om emnet, er våre kjemikere på vei ™ klare til å bistå i arbeidet med etablering av rutiner og systemer for sikker sortering og håndtering av farlig avfall. Slik at din arbeidsplass blir sikker.

 

Temaer: farlig avfall, Sikkerhet


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all