Hva er et sikkerhetsdatablad og hva må det inneholde?

Av Camilla O. Castro 13. desember 2022

Hva er et sikkerhetsdatablad og hva må det inneholde blogg

Råstoff og produkter med farlige eller skadelige egenskaper skal utstyres med et sikkerhetsdatablad. Dette dokumentet inneholder viktig informasjon til brukerne og bidrar til å unngå farlige situasjoner.

Alle produkter som inneholder stoffer og stoffblandinger med miljøskadelige, eksplosive, helse- eller brannfarlige egenskaper, skal følge kravene oppført i Reach-forskriften. Det betyr at de skal merkes med et sikkerhetsdatablad, eller datablad som mange kaller det.

Hva er hensikten med et sikkerhetsdatablad?

Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk for de som jobber med kjemikalier. Dette inkluderer også avfallshåndteringen.

Vår erfaring er at det dessverre er for mange som ikke bruker databladene aktivt. De som benytter eller håndterer kjemikalier skal kunne bruke informasjonen i databladet riktig. Da er det essensielt å vite hvilke avsnitt som er viktige. Manglende kunnskap og informasjon kan i verste fall få katastrofale følger.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Hva skal et sikkerhetsdatablad inneholde?

Et datablad inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk, deriblant:

  • kjemikalets klassifisering og merking
  • grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren
  • førstehjelpstiltak og verneutstyr
  • helse- og miljøfare
  • informasjon om håndtering og lagring

Regelverket setter krav til format og innhold. Eksempelvis skal et datablad inneholde 16 obligatoriske punkter, ha norsk tekst og være tydelig merket med dato for når det er utarbeidet. Samlingen av alle databladene utgjør et stoffkartotek.

Et viktig punkt å få med seg er at Vedlegg II til Reach-forskriften er revidert. Det nye formatet er beskrevet i forordning EU 2020/878. Det betyr at innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen.

Endringene omfatter blant annet:

  • Krav om opplysninger om innhold av nanomaterialer
  • Oppdatert informasjon om hormonforstyrrende stoffer
  • Krav om UFI-merking for kjemikaler

Alle leverandører av kjemikalier anbefales å starte med å oppdatere sine SDS allerede nå.

Les også: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Leverandøren har hovedansvaret for sikkerhetsdatabladene

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det finnes nødvendig og tilfredsstillende dokumentasjon om kjemikaliene i virksomheten. Dessuten skal det sørges for at alle arbeidstakere vet hvordan de får tilgang til stoffkartoteket og hvordan de skal bruke det. Arbeidstaker på sin side plikter å gjøre seg kjent med kartoteket og følge gitte rutiner.

Men det er leverandøren (produsent, importør, distributør) av stoffet eller kjemikalien som skal sørge for at det følger et sikkerhetsdatablad med produktet. Og som Arbeidstilsynet påpeker, er det ikke nok at leverandøren legger databladet på sin hjemmeside. Det skal være gratis og gjøres tilgjengelig for mottakeren på papir eller elektronisk, eksempelvis med en direkte lenke til informasjonen, uten mellomledd.

Kontroll av sikkerhetsdatablad må inn i virksomhetens rutiner

For at både stoffkartotek og hvert enkelt datablad skal være korrekt når det trengs, er det nødvendig med rutiner som sikrer at all informasjon blir kontrollert og oppdatert med jevne mellomrom.

Myndighetene anbefaler en gjennomgang av databladene annethvert år. Rutinen bør også beskrive hvem som er ansvarlig for oppdateringer og kontroll av nye eller reviderte datablad, og hvem som henter inn opplysninger hvis noe mangler.

Merk deg at et godt stoffkartotek krever faglig kunnskap. Vår erfaring på dette området viser at mange ikke er klar over hvilke krav som gjelder, og at en del oversetter informasjon til norsk uten å gjøre en kritisk kontroll av innholdet.

Kiwa tilbyr i samarbeid med Norsk Gjenvinning råd og hjelp i arbeidet med sikkerhetsdatablader. Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon. På Arbeidstilsynets temaside finner du også mye utfyllende og nyttig informasjon. I tillegg kan du laste ned vår guide for farlig avfall:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Kilde: arbeidstilsynet.no

Dette blogginnlegget ble sist publisert 27. juli 2021 og er senere oppdatert. 

Temaer: håndtering av farlig avfall, kjemikalier, stoffkartotek, sikkerhetsdatablad


Camilla O. Castro's photo

Av: Camilla O. Castro

Camilla O. Castro jobber som gruppeleder for Kurs og kompetanse hos Kiwa Kompetanse. Hun er utdannet bioteknologi- og kjemiingeniør fra Høgskolen i Oslo, med masterstudium i kjemi og bioteknologi fra NMBU. Camilla har jobbet mange år som rådgiver, og har i tillegg til bred erfaring innen et vidt spekter av kjemikaliehåndtering, nøkkelkompetanse innenfor regelverket knyttet til kjemikalier, sikkerhetsdatablad, produktdeklarasjoner, stoffkartotek og kjemikaliekartlegging.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all