Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Av Renate Heder 04. august 2020

Norsk_Gjenvinning_farlig_avfall_regler_foto_Marius-Wallini_26780737600.gif

Har du kontroll på hvilke produkter og stoffer som går inn under definisjonen farlig avfall? Vet du hvilke lovkrav bedriften din må imøtekomme? Her er en oversikt over regler du bør kjenne til.

Definisjonen på farlig avfall

”Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”  

Avfallsforskriftens kapittel 11: Farlig avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt avfallsforskriften, har til formål å sikre at det farlige avfallet tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Den skal også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig håndteringssystem.

Som avfallsprodusent plikter du å følge denne forskriften. I praksis innebærer det at du må sørge for: 

Sikker oppbevaring

Avfallet skal oppbevares og lagres slik at det ikke kan føre til skade eller forurensning. Det betyr at avfallet må ha en god og sikker emballasje og lagres på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til det. Bruk originalemballasjen hvis det er mulig. 

Levering av farlig avfall til godkjent mottak

Produserer bedriften mer enn én kilo farlig avfall i året, har dere en innleveringsplikt. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak minst en gang hvert år. Virksomheter som leverer mindre enn 1 000 kilo per år kan levere dette til kommunale mottak. Husk at din bedrift som avfallsprodusent er ansvarlig for avfallet helt til det er levert på rett plass, det vil si et godkjent mottak.

Deklarering og transport av farlig avfall

Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og 16. Det innebærer at du som avfallsprodusent må fylle ut et deklarasjonsskjema. Skjemaet skal inneholde opplysninger om: 

  • Hvem som har produsert avfallet
  • Type og mengde farlig avfall
  • Transportklassifisering

Elektronisk deklarering gjøres på Avfallsdeklarering.no.

Når det gjelder transport (av avfall som ikke hører inn under farlig gods), skal du være kjent med at:

  • Avfallsprodusent er ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg
  • Det skal foreligge en avtale om levering mellom avfallsprodusent og behandlingsanlegg i de tilfellene hvor det anvendes ekstern transportør
  • Innsamler trenger ikke å ha tillatelse, men det stilles krav om tilstrekkelig kompetanse innen farlig avfall, både for de som håndterer og de som transporterer det farlige avfallet. Bevis på denne kompetansen skal kunne legges fram skriftlig ved forespørsel
  • Avfall skal merkes med deklarasjons-nummer

Øvrige krav og forskrifter

Avfallsforskriften dekker det meste av det du må tenke på. Du bør likevel være kjent med følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, § 3-1
Denne forskriften omhandler blant annet risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier.

Forurensningsloven, kapittel 5: Om avfall 
Ifølge denne er det ikke tillatt å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mye av dette blir dekket hvis dere oppfyller kravene i avfallsforskriften med tanke på sikker oppbevaring og transport. 

Internkontrollforskriften 
Den legger flere føringer for HMS i virksomheten, og krever blant annet at alle arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. 

Miljøinformasjonsloven
Ifølge denne har du rett til å få vite hva som skjer med avfallet ditt når det er levert til godkjent mottak. Det er også en trygghet for virksomheten at dere kan dokumentere at avfallet blir håndtert i henhold til gjeldende regelverk.

Viktige ressurser

Her finner du linker til de viktigste lovene og forskriftene:

Last gjerne ned guiden vår om farlig avfall også, eller besøk temasiden vår hvor vi har samlet mye nyttig informasjon.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.4.2016, men har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: farlig avfall, lovverk, avfallsdeklarering, transport av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle