Lover og regler for bedrifter som genererer farlig avfall

Av Renate Heder 06. juni 2023

Tomme tønner og beholdere som er gamle og rustne.

Har du kontroll på hvilke produkter og stoffer som går inn under definisjonen farlig avfall? Her er en oversikt over regler du bør kjenne til for at bedriften sikrer forsvarlig håndtering av det farlige avfallet.

Definisjonen på farlig avfall angitt i avfallsforskriften lyder slik:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”  

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 11: Farlig avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt avfallsforskriften, har til formål å sikre at det farlige avfallet tas hånd om på en sikker måte. Det vil si at det ikke skal skape forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Den skal også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig håndteringssystem.

Som avfallsprodusent plikter du å følge denne forskriften. I praksis innebærer det at du må sørge for: 

Sikker oppbevaring

Avfallet skal oppbevares og lagres slik at det ikke kan føre til skade eller forurensning. Det betyr at avfallet må ha en god og sikker emballasje og lagres på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til det. Bruk originalemballasjen hvis det er mulig. 

Levering av farlig avfall til godkjent mottak

Produserer bedriften din mer enn 1 kg farlig avfall i året, har den innleveringsplikt. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak minst én gang i året.

Virksomheter som genererer mindre enn 1 000 kg farlig avfall per år, kan levere dette til kommunale mottak. Husk at din bedrift som avfallsprodusent er ansvarlig for avfallet frem til det er levert på rett plass, altså et godkjent mottak.

Les også: Optimal håndtering av farlig avfall i bedriften med disse 5 punktene

Deklarering av farlig avfall

Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapitler 11 og 16. Det innebærer at du som avfallsprodusent må fylle ut et deklarasjonsskjema.

Skjemaet skal inneholde opplysninger om: 

  • hvem som har produsert avfallet
  • type og mengde farlig avfall
  • transportklassifisering

Elektronisk deklarering gjøres på Avfallsdeklarering.no.

Transport av farlig avfall

Når det gjelder transport av avfall (som ikke hører inn under farlig gods), skal du være kjent med at:

  • avfallsprodusent er ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg
  • det skal foreligge en avtale om levering mellom avfallsprodusent og behandlingsanlegg i de tilfellene hvor det anvendes ekstern transportør
  • innsamler trenger ikke å ha tillatelse, men det stilles krav om tilstrekkelig kompetanse innen farlig avfall, både for de som håndterer og de som transporterer det farlige avfallet. Bevis på denne kompetansen skal kunne legges fram skriftlig ved forespørsel
  • avfall skal merkes med deklarasjonsnummer

Les også: Hvem er ansvarlig for deklarering av farlig avfall?

Øvrige krav og forskrifter

Avfallsforskriften dekker det meste av det du må tenke på. Du bør likevel kjenne til kravene i følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, § 3-1
Denne forskriften omhandler blant annet risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier.

Forurensningsloven, kapittel 5: Om avfall 
Ifølge forurensningsloven er det ikke tillatt å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mye av dette blir dekket hvis dere oppfyller kravene i avfallsforskriften knyttet til sikker oppbevaring og transport. 

Internkontrollforskriften 
Internkontrollforskriften legger flere føringer for HMS i virksomheten. Den krever blant annet at alle arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. 

Miljøinformasjonsloven
Ifølge miljøinformasjonsloven har du rett til å få vite hva som skjer med avfallet ditt når det er levert til godkjent mottak. Det er også en trygghet for virksomheten at dere kan dokumentere at avfallet blir håndtert i henhold til gjeldende regelverk.

Les også: Slik får du ryddet opp i bedriftens farlige avfall

Viktige ressurser

Her finner du linker til de viktigste lovene og forskriftene:

Besøk temasiden vår om farlig avfall, der vi har samlet mye nyttig informasjon.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.april 2016, men har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: farlig avfall, lovverk, avfallsdeklarering, transport av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all