Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Av Renate Heder 02. mai 2017

Norsk_Gjenvinning_farlig_avfall_regler_foto_Marius-Wallini_26780737600.gif

Har du kontroll på hvilke materialer som går inn under definisjonen farlig avfall? Vet du hvilke lovkrav bedriften din må imøtekomme? Her får du en oversikt over hvilke regler du bør kjenne til.

Definisjonen på farlig avfall er:

”Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”  

Arbeidet med farlig avfall er komplisert, og det er flere lover og forskrifter du må kjenne til for å sikre en forsvarlig håndtering og behandling av ditt farlige avfall. 

Avfallsforskriftens kapittel 11: Farlig avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt avfallsforskriften, har til formål å sikre at det farlige avfallet tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Den skal også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig håndteringssystem.

Som avfallsprodusent plikter du å følge denne forskriften. I praksis innebærer det at du må sørge for: 

Sikker oppbevaring

Avfallet skal oppbevares og lagres slik at det ikke kan føre til skade eller forurensning. Det betyr at avfallet må ha en god og sikker emballasje og lagres på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til det. Bruk originalemballasjen hvis det er mulig. 

Levering av farlig avfall til godkjent mottak

Produserer bedriften mer enn én kilo farlig avfall i året, har dere en innleveringsplikt. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak minst en gang hvert år. Virksomheter som leverer mindre enn 1 000 kilo per år kan levere dette til kommunale mottak. Husk at din bedrift som avfallsprodusent er ansvarlig for avfallet helt til det er levert på rett plass, det vil si et godkjent mottak.

Deklarering og transport av farlig avfall

Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og 16. Det innebærer at du som avfallsprodusent må fylle ut et deklarasjonsskjema. Skjemaet skal inneholde opplysninger om: 

 • Hvem som har produsert avfallet
 • Type og mengde farlig avfall
 • Transportklassifisering

Elektronisk deklarering ble tatt i full bruk fra 1. mai 2016, og deklareringen gjøres nå på Avfallsdeklarering.no.

Les også: 1.mai innfører myndighetene e-deklarering av farlig avfall - slik løser du dette >>

Når det gjelder transport (av avfall som ikke hører inn under farlig gods), skal du være kjent med at:

 • Avfallsprodusent er ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg
 • Det skal foreligge en avtale om levering mellom avfallsprodusent og behandlingsanlegg i de tilfellene hvor det anvendes ekstern transportør
 • Innsamler trenger ikke lenger å ha tillatelse, men det stilles krav om tilstrekkelig kompetanse innen farlig avfall, både for de som håndterer og de som transporterer det farlige avfallet. Bevis på denne kompetansen skal kunne legges fram skriftlig ved forespørsel
 • Avfall skal merkes med deklarasjons-nummer

Øvrige krav og forskrifter

Avfallsforskriften dekker det meste av det du som avfallsprodusent må tenke på. Du bør likevel være kjent med følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, § 3-1
Denne forskriften omhandler blant annet risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier.

Forurensningsloven, kapittel 5: Om avfall 
Ifølge denne er det ikke tillatt å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mye av dette blir dekket hvis dere oppfyller kravene i avfallsforskriften med tanke på sikker oppbevaring og transport. 

Internkontrollforskriften 
Den legger flere føringer med tanke på HMS i virksomheten, og krever blant annet at alle arbeidstakere har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. 

Det innebærer at virksomhetens leder eller annen ansvarlig må sørge for at relevant opplæring blir gitt. 

Miljøinformasjonsloven
Ifølge denne har du rett til å få vite hva som skjer med avfallet ditt når det er levert til godkjent mottak. Det er også en trygghet for virksomheten at dere kan dokumentere at avfallet blir håndtert i henhold til gjeldende regelverk.

Hva er følgene ved å ikke innrette seg etter kravene?

Det å ikke følge lover og forskrifter rundt behandling og oppbevaring av farlig avfall er å gamble med:

 • Liv
 • Helse
 • Miljø
 • Eiendom
 • Økonomi
 • Virksomhetens omdømme

Det foretas jevnlig kontroller av blant annet Fylkesmannen som vil sikre at virksomheter følger gjeldende regelverk. Fylkesmannen bør ses på som en venn fremfor et irritasjonsmoment. Her kan du få hjelp til nødvendig dokumentasjon og deklarering.

Dersom din virksomhet får pålegg om utbedring, plikter dere å rette opp avvikene snarest. Bedriften vil få en frist for å gi tilbakemelding der det skal dokumenteres at forholdene er rettet opp.

Vil du være føre var, eller vet at dere må utbedre noe, kan du også søke råd og veiledning hos oss. Du kan lese mer om hva vi kan hjelpe dere med her. 

Når det gjelder farlig avfall så tas dette så alvorlig at det ikke holder å si at «du trodde at…». Her skal du VITE. Du kan faktisk bli personlig straffeforfulgt dersom du ikke håndterer avfallet etter gjeldende lover og regler.

Hva kan du gjøre for å sikre at virksomheten din følger kravene?

Ha god oversikt 
Sørg for at du og virksomheten har god oversikt over hvilke typer farlig avfall dere har med å gjøre. Dette kan blant annet være sprøytemidler, rensemidler, spillolje, oljefiltre, spraybokser, maling og blybatterier. Sjekk at dere har nødvendig oppsamlingsutstyr og beholdere for de forskjellige avfallstypene. 

Hold deg oppdatert på gjeldende lover og regler 
Lover og forskrifter endres fra tid til annen. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk. Gjør det til en fast årlig rutine å undersøke dette. På Regelhjelp.no finner oppdatert informasjon om hva som gjelder for din bedrift. 

Ta gjerne en titt på blogginnlegget "Produserer bedriften din farlig avfall? - dette bør du passe på!". Her finner du også informasjon om hvordan du bestemmer hva som er farlig avfall eller ikke. Vil du lese mer om farlig avfall, anbefaler jeg deg å laste ned guiden vår nederst, eller å ta en titt på denne nettsiden hvor vi har samlet mange spørsmål og svar om temaet.

Ha gode rutiner 
Sørg for at både regler fra myndigheter og virksomheten blir fulgt av alle. Ha klare rutiner for hvordan avfallet skal behandles og oppbevares hos dere, og når det sendes videre til mottak. 

Påse at alle ansatte i virksomheten også forstår viktigheten av korrekt håndtering og oppbevaring av farlig avfall.

Viktige ressurser

Her finner du linker til de viktigste lovene og forskriftene:

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Forskrift om landtransport av farlig gods 

Internkontrollforskriften

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Miljøinformasjonsloven

Miljødirektoratet har publisert online veiledere for håndtering av farlig avfall.

Veileder nr.1: http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2023/ta2023.pdf

Veileder nr.2: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M284/M284.pdf

Informasjon om kjemikalieregelverk.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.4.2016, men har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: farlig avfall, lovverk, avfallsdeklarering, transport av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle