Sikkerhetsdatablader – disse punktene må du kjenne til

Av Camilla O. Castro 07. september 2021

Sikkerhetsdatablad crAlle stoffer og stoffblandinger til yrkesmessig bruk som har miljøskadelige, eksplosive, helse- eller brannfarlige egenskaper, skal ha et sikkerhetsdatablad. Dette inneholder mye informasjon, og her får du en veiledning om de viktigste punktene du må kjenne til som bruker av kjemikalier.

Vår erfaring er at det er for mange som ikke bruker sikkerhetsdatabladene aktivt. Et slikt dokument er satt sammen av ikke mindre enn 16 punkter og tilhørende underpunkter. Da er det essensielt å vite hvilke av punktene som inneholder viktig informasjon for å unngå at mengden med opplysninger føles overveldende.

Ved å bruke informasjonen, kan man arbeide forebyggende og trygt. Manglende kunnskap og informasjon kan i verste fall få svært uheldige følger for helse og miljø.

Leverandørens plikt

Alle leverandører av kjemikalier har en plikt til å stille datablad til rådighet for mottaker, og det skal være gratis. Som oftest leveres det elektronisk, men papir er også mulig. Det er viktig å være klar over at det er første ledd i Norge som plikter å sørge for at innholdet i databladet er riktig, ved å gjennomføre en kvalitetskontroll.

Dette er helt essensielt for å sikre korrekt informasjon videre nedover i verdikjeden! Årsaken er at produsenter og leverandører utenfor Norge erfaringsmessig ikke har lett for å holde seg oppdatert på nasjonale lover og regler.

 

De viktigste punktene i et sikkerhetsdatablad

Med det som utgangspunkt, at informasjonen i databladet er kvalitetskontrollert, må du kjenne til følgende punkter:

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Her finner du sentrale data om

  • kjemikalienavn
  • bruksområdet – er ditt bruksområde dekket?
  • nødtelefonnummer

2. Fareidentifikasjon

Punkt 2 gir informasjon om hvilke farer kjemikalien har. Og det skal stå det samme som på merkeetiketten til kjemikalien som du skal bruke.

4. Førstehjelpstiltak

Punkt 4 beskriver førstehjelpstiltak og symptomer. Et viktig punkt for alle. Dette må bruker kunne noe om før man håndterer kjemikalier.

5. Brannslokkingstiltak

Punkt 5 gir informasjon om hva som er egnet og uegnet valg av slukkemidler ved en eventuell brann. I tillegg til informasjon om spesifikke farer ved brann.

6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

Punkt 6 dreier seg om utslipp og gir informasjon om hva som er egnet metode for å rydde opp søl.

7. Håndtering og lagring

Punkt 7 om håndtering og lagring av kjemikalier gir forholdsregler for trygg håndtering og betingelser for sikker oppbevaring, og eventuelle uforenligheter.

8. Eksponeringskontroll/Personlig beskyttelse

I punkt 8 får man informasjon om eventuelle grenseverdier. Dette er en maksimumsverdi av et kjemikalie i pustesonen på arbeidsplassen. Et tips er å få hjelp til å gjøre vurderinger av bedriftshelsetjeneste e.l.

Punktet gir også informasjon om personlig verneutstyr (PVU). Det er viktig å huske på at PVU skal være siste utvei.

10. Stabilitet og reaktivitet

 I punkt 10 gis en beskrivelse av farer som for eksempel risiko for farlige reaksjoner, forhold som skal unngås mm. og med tilhørende konsekvenser.

13. Sluttbehandling

I dette punktet gis det informasjon om avfallshåndtering og om kjemikalien er farlig avfall.

Nyttig å lese: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Trygg arbeidshverdag

Ved å kjenne til disse ni punktene før man setter i gang å arbeide med en kjemikalie, har man et godt utgangspunkt for en trygg og forebyggende arbeidshverdag hvor helse og miljø ivaretas for deg og dine kollegaer.

Det er arbeidsgivers plikt å påse at verneombud og arbeidstaker får opplæring om blant annet de farlige kjemikaliene som kan forekomme på arbeidsplassen og bruk av bedriftens stoffkartotek.

Til informasjon:

Regelverket setter krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad. For eksempel skal det

  • inneholde 16 obligatoriske punkter
  • ha norsk tekst
  • være tydelig merket med dato for når det er utarbeidet, og hvem som har gjort det.

Samlingen av alle databladene utgjør et stoffkartotek.

Kurs om sikkerhetsdatablad

Kiwa Kompetanse tilbyr korte onlinekurs for både brukere av kjemikalier og for de med ansvar for kjemikalier i en bedrift. Etter endt kurs mottar deltakerne et kursbevis som dokumentasjon på opplæringen.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, kjemikalier, sikkerhetsdatablad


Camilla O. Castro's photo

Av: Camilla O. Castro

Camilla O. Castro jobber som gruppeleder for Kurs og kompetanse hos Kiwa Kompetanse. Hun er utdannet bioteknologi- og kjemiingeniør fra Høgskolen i Oslo, med masterstudium i kjemi og bioteknologi fra NMBU. Camilla har jobbet mange år som rådgiver, og har i tillegg til bred erfaring innen et vidt spekter av kjemikaliehåndtering, nøkkelkompetanse innenfor regelverket knyttet til kjemikalier, sikkerhetsdatablad, produktdeklarasjoner, stoffkartotek og kjemikaliekartlegging.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all