Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 26. juli 2016

ngn_regler_650x300.jpg

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst. Noen lover og forskrifter bør du imidlertid kjenne til uansett hvilken bransje virksomheten din tilhører. Som avfallsprodusent er du ansvarlig for avfallet helt til det kommer fram til godkjent behandlingsanlegg. Dette gjelder også hvis virksomheten din har en avtale med en ekstern avfallsaktør som håndterer avfallet. Ta en kikk på noen av de viktigste kravene i dagens blogginnlegg.

Næringsavfall

For bedrifter i næringslivet generelt, er forurensningsloven, paragraf 32, grunnleggende når det gjelder krav til avfallshåndtering:

"Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår."

Med næringsavfall menes alt avfall som oppstår både i private og offentlige virksomheter, og institusjoner. Ifølge lovverket er det altså virksomhetens plikt å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent behandlingsanlegg.

Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder farlige stoffer som må behandles separat grunnet fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Avfallsforskriftens kapittel 11 omhandler farlig avfall. Viktige punkter i dette kapittelet er kravet til at avfallet skal oppbevares forsvarlig, sikret for uvedkommende, og på en slik måte at det ikke kan føre til forurensning eller skade på mennesker eller dyr, samt deklarasjonsplikt og transport.

Denne typen avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak (en virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall). Dersom din bedrift genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet minst en gang per år. Du kan lese mer om håndtering av farlig avfall i blogginnlegget Hvilke regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? >>

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter, og er omtalt i avfallsforskriftens kapittel 1. Her gjelder de samme oppbevaringskrav som for farlig avfall forøvrig. Det skal oppbevares adskilt fra øvrig avfall for å hindre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Noe EE-avfall defineres også som farlig avfall og kapittel 11 i avfallsforskriften vil da også være gjeldende.

Alle forhandlere av EE-produkter er pålagt å ta imot gratis retur fra forbrukere. De skal også kunne ta imot retur fra næringsdrivende vederlagsfritt, men da under forutsetning av at de som leverer retur, kjøper tilsvarende mengde nye produkter. Kommunene har plikt til å motta EE-avfall fra virksomheter, men kan kreve betaling for tjenesten.

Hvis virksomheten din forhandler elektriske produkter, har du på lik linje med kommunen plikt til å informere om at den type avfall ikke skal kastes sammen med øvrig avfall.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal også være merket med overkrysset avfallsbeholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig restavfall.

Les også: Produsentansvaret - hva betyr det for din bedrift?

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri, for eksempel avfall fra produksjon av kjøtt, fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer.

Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall (avfallsforskriftens kapittel 9) - som for eksempel matavfall. Det betyr at dere må ha en sorteringsordning for dette hvis det er aktuelt for din bedrift. 

Avfall fra bygg og anlegg

Byggavfall omfattes blant annet av byggforskriften og avfallsforskriften.

I byggavfall er det ofte snakk om store mengder farlig avfall, og gjerne mange forskjellige avfallstyper som for eksempel forurenset betong, kreosotimpregnert trevirke, EE-avfall, vinduer med PCB eller klorparafiner. I forbindelse med et byggeprosjekt krever regelverket at det skal utarbeides en avfallsplan. Er det snakk om rivning og sanering, skal det også foretas en kartlegging av farlig avfall og en miljøsaneringsbeskrivelse.

Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark med en oversikt over de vanligste fraksjonene. 

Det stilles strenge krav til kildesortering på en byggeplass. Hvis du gikk glipp av blogginnlegget Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen, kan du lese det her >>.

Andre avfallstyper

Alle bedrifter generer avfall og i dette innlegget har jeg tatt for meg noe av det regelverket som gjelder for visse typer avfall.

Andre relevante lover og forskrifter er:

Siden ulike typer avfall er omfattet av forskjellige krav til håndtering, er det viktig å vite hva slags avfall som genereres, og håndtere det etter gjeldende krav.

Se gjerne på våre nettsider for å lese mer om de forskjellige avfallstypene. Du kan også gå til regelhjelp.no. Her kan du få en oversikt over alle lover og regler din virksomhet må forholde seg til. Et annet godt tips er å avlegge temasiden vår om avfallsløsninger et besøk. Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar, og relevant informasjon.

Gjør en avtale med et godkjent avfallsselskap

Jeg anbefaler deg å sørge for at virksomheten din har en avtale med et godkjent avfallsselskap for å sikre korrekt avfallshåndtering etter regelverket.

Norsk Gjenvinning er Norges største og mest komplette leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester og vi kan gi deg råd om hvordan du best kan legge til rette for å innfri kravene som gjelder for din virksomhet. 

Vi har også utarbeidet forslag til avfallsløsninger for en rekke bransjer. Ta gjerne en titt her >>

Er du opptatt av miljøriktig avfallshåndtering, bør du også gjøre deg kjent med Grønt Ansvar®. Dette er et konsept som hjelper deg å innfri krav i avfallshåndteringen samtidig som du ivaretar miljøet på en best mulig måte. På den måten fremmer du også bedriftens miljøprofil.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Artikkelen er senest oppdatert 30.1.2018

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering, krav til avfallshåndtering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle