Disse lovkravene gjelder for håndtering av ulike avfallstyper

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 10. oktober 2023

Sammenkrøllet papp og en dommerklubbe plassert på et gulv ved en sort og oransje søppelkasse.

Regelverket for avfallshåndtering er komplekst. Derfor er det noen lover og forskrifter du bør kunne litt om, uansett hvilken bransje virksomheten din tilhører. Som avfallsprodusent er du ansvarlig for avfallet helt til det kommer fram til godkjent behandlingsanlegg.

Forurensningsloven og avfallsforskriften er sentrale i regulering av avfallshåndtering. Kravene i regelverket retter seg primært mot følgende avfallstyper:

 • næringsavfall
 • farlig avfall
 • EE-avfall
 • våtorganisk avfall
 • annet avfall

Næringsavfall

For bedrifter i næringslivet generelt, er paragraf 32 i forurensningsloven grunnleggende når det gjelder krav til avfallshåndtering:

"Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Forurensningsmyndigheten kan ved særlige tilfeller gjøre unntak ved enkeltvedtak eller forskrift på nærmere fastsatte vilkår."

Næringsavfall er alt avfall som oppstår både i private og offentlige virksomheter, og på institusjoner. Ifølge lovverket er det virksomhetens plikt å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent behandlingsanlegg. Forurensningsmyndigheten kan pålegge produsenter å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.

Avfallsforskriften definerer og regulerer ulike typer avfall og hvordan disse skal samles inn og behandles.

Last ned gratis guide: Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder farlige stoffer som må behandles separat grunnet fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Avfallsforskriftens kapittel 11 setter klare krav til håndtering av farlig avfall, blant annet at:

 • avfallet skal oppbevares forsvarlig
 • avfallet skal sikres fra uvedkommende
 • avfallet skal håndteres slik at det ikke fører til forurensning eller skade på mennesker eller dyr

Avfallsforskriftens kapittel 11 omhandler også deklarasjonsplikt og transportkrav. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til et godkjent mottak, som er en virksomhet med tillatelse til å håndtere farlig avfall. Dersom din bedrift produserer mer enn 1 kg farlig avfall årlig, plikter du å levere avfallet minst én gang i året.

Les mer: Lover og regler for bedrifter som genererer farlig avfall

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter og omtales i avfallsforskriftens kapittel 1. Her gjelder de samme oppbevaringskravene som for farlig avfall: Det skal oppbevares adskilt fra øvrig avfall for å hindre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Noen typer EE-avfall defineres som farlig avfall og omfattes dermed av kravene i avfallsforskriftens kapittel 11.

Forhandlere av EE-produkter er pålagt å ta imot gratis retur fra forbrukere. De skal også kunne ta imot retur fra næringsdrivende vederlagsfritt, men da under forutsetning av at de som leverer retur, kjøper tilsvarende mengde nye produkter. Kommunene har plikt til å motta EE-avfall fra virksomheter, men kan kreve betaling for tjenesten.

Hvis virksomheten din forhandler elektriske produkter, har du på lik linje med kommunen plikt til å informere om at slikt avfall ikke skal kastes sammen med øvrig avfall.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal merkes tydelig med overkrysset avfallsbeholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig restavfall.

Les også: Hvordan skal bedriften håndtere EE-avfallet?

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri:

 • avfall fra kjøttproduksjon
 • fisk
 • meieriprodukter
 • øl og mineralvann
 • frukt og grønt
 • bakervarer

Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall

1. januar 2023 kom det strengere krav til sortering av blant annet matavfall i avfallsforskriftens kapittel 10. De nye kravene omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Matavfallet skal kildesorteres for materialgjenvinning.

Les mer: Avfallsforskriften: Kildesortering av emballert matavfall

Byggavfall

Avfall fra bygg og anlegg omfattes blant annet av byggteknisk forskrift (TEK17) og avfallsforskriften, der det stilles strenge krav til kildesortering på bygg- og anleggsplasser.

Byggavfall består som regel av store mengder farlig avfall og gjerne mange forskjellige avfallstyper:

 • forurenset betong
 • kreosotimpregnert trevirke
 • EE-avfall
 • vinduer med PCB
 • klorparafiner

I forbindelse med et byggeprosjekt krever regelverket at det skal utarbeides en avfallsplan. Er det snakk om rivning og sanering, skal det også foretas en kartlegging av farlig avfall og en miljøsaneringsbeskrivelse.

Les også: Dette er kravene til kildesortering på byggeplass

Andre avfallstyper

Andre relevante lover og forskrifter for avfallshåndtering er:

Det er viktig å vite hvilke avfallstyper bedriften produserer slik at de kan oppbevares og håndteres etter gjeldende krav.

Les også: Hva er den beste avfallsløsningen for virksomheten?

Krav om medlemskap i returordning

Er du kjent med utvidet produsentansvar? Det innebærer at produsenter og importører av ulike varer og emballasje har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet – også når det blir avfall. Det skjer blant annet gjennom medlemskap i forskjellige returselskap.

Her er noen eksempler på produkter som det, i henhold til avfallsforskriften, er plikt til medlemskap i returselskap for produsenter og importører:

 • elektriske og elektroniske produkter
 • kasserte kjøretøy
 • kasserte batterier
 • emballasje
 • kasserte PCB-holdige isolerglassruter

Les mer: Produsentansvaret - hva innebærer det for min bedrift?

Gjør en avtale med et godkjent avfallsselskap

Sørg for at virksomheten din har en avtale med et godkjent avfallsselskap for å sikre korrekt avfallshåndtering etter regelverket.

NG Group er Norges største og mest komplette leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Vi kan gi deg råd om hvordan du best kan tilrettelegge avfallsløsningen for å innfri kravene som gjelder for din avfallshåndtering i bedriften. Husk at gjenvinningsanlegg ikke tar imot avfall i sorte søppelsekker – kun i transparente.

Er du opptatt av miljøriktig avfallshåndtering, kan Grønt Ansvar® være noe for deg. Dette er et konsept som hjelper deg å innfri krav i avfallshåndteringen, samtidig som du ivaretar miljøet på en best mulig måte og fremmer bedriftens miljøprofil.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 30. mai 2016 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering, krav til avfallshåndtering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er compliance manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all