Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 28. januar 2020

Norsk-Gjenvinning_lovkrav_avfallshåndtering_kildesorteringsplakat_storbyen_50920599893

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst. Noen lover og forskrifter bør du imidlertid kjenne til uansett hvilken bransje virksomheten din tilhører. Som avfallsprodusent er du ansvarlig for avfallet helt til det kommer fram til godkjent behandlingsanlegg. Dette gjelder også hvis virksomheten din har en avtale med en ekstern avfallsaktør som håndterer avfallet. Her er de viktigste kravene du bør være kjent med.

Næringsavfall

For bedrifter i næringslivet generelt, er forurensningsloven, paragraf 32, grunnleggende når det gjelder krav til avfallshåndtering:

"Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår."

Næringsavfall er alt avfall som oppstår både i private og offentlige virksomheter, og på institusjoner. Ifølge lovverket er det virksomhetens plikt å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent behandlingsanlegg. Forurensningsmyndigheten kan pålegge produsenter å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder farlige stoffer som må behandles separat på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Avfallsforskriftens kapittel 11 omhandler farlig avfall og viktige punkter her er blant annet kravet til at avfallet skal oppbevares forsvarlig, sikret for uvedkommende, og på en slik måte at det ikke kan føre til forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Kapittel 11 omhandler også deklarasjonsplikt og krav rundt transport.

Farlig avfall avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak (virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall). Dersom din bedrift genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet minst en gang per år. Du kan lese mer om håndtering av farlig avfall i artikkelen Hvilke regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?.

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter, og er omtalt i avfallsforskriftens kapittel 1. Her gjelder de samme oppbevaringskravene som for farlig avfall forøvrig. Det skal oppbevares adskilt fra øvrig avfall for å hindre fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Noe EE-avfall defineres også som farlig avfall og da vil kapittel 11 i avfallsforskriften være gjeldende.

Les mer: Hva er EE-avfall?

Forhandlere av EE-produkter er pålagt å ta imot gratis retur fra forbrukere. De skal også kunne ta imot retur fra næringsdrivende vederlagsfritt, men da under forutsetning av at de som leverer retur, kjøper tilsvarende mengde nye produkter. Kommunene har plikt til å motta EE-avfall fra virksomheter, men kan kreve betaling for tjenesten.

Hvis virksomheten din forhandler elektriske produkter, har du på lik linje med kommunen plikt til å informere om at slikt avfall ikke skal kastes sammen med øvrig avfall.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal være merket med overkrysset avfallsbeholder for å vise at de ikke skal kastes i vanlig restavfall.

Les også: Produsentansvaret - hva betyr det for din bedrift?

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfatter matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri, for eksempel avfall fra produksjon av kjøtt, fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer.

Det er forbudt å deponere våtorganisk avfall (avfallsforskriftens kapittel 9) - som for eksempel matavfall. Det betyr at dere må ha en sorteringsordning for dette hvis det er aktuelt for din bedrift. 

Byggavfall

Avfall fra bygg og anlegg omfattes blant annet av byggteknisk forskrift (TEK17) og avfallsforskriften.

I byggavfall er det ofte snakk om store mengder farlig avfall, og gjerne mange forskjellige avfallstyper som for eksempel forurenset betong, kreosotimpregnert trevirke, EE-avfall, vinduer med PCB eller klorparafiner. I forbindelse med et byggeprosjekt krever regelverket at det skal utarbeides en avfallsplan. Er det snakk om rivning og sanering, skal det også foretas en kartlegging av farlig avfall og en miljøsaneringsbeskrivelse.

Miljødirektoratet har utarbeidet et faktaark med en oversikt over de vanligste avfallstypene. 

Det stilles strenge krav til kildesortering på en byggeplass. Det kan du lese om i artiklene Dette er kravene til kildesortering på byggeplass og Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen.

Andre avfallstyper

Alle bedrifter generer avfall og i denne artikkelen har jeg tatt for meg noe av det regelverket som gjelder for enkelte typer avfall.

Andre relevante lover og forskrifter er:

Siden ulike typer avfall er omfattet av forskjellige krav til håndtering, er det viktig å vite hva slags avfall som genereres, og håndtere det etter gjeldende krav.

Se gjerne på våre nettsider for å lese mer om de forskjellige avfallstypene. Et annet godt tips er å avlegge temasiden vår om avfallsløsninger et besøk. Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar, og relevant informasjon.

Krav om medlemsskap i returordning

Er du kjent med utvidet produsentansvar? Det innebærer at  produsenter og importører av ulike varer og emballasje har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet - også når det blir avfall. Det skjer blant annet gjennom medlemskap i forskjellige returselskap. Her er noen eksempler på produkter som det, i henhold til avfallsforskriften, er plikt til medlemskap i returselskap for produsenter og importører:

  • Elektriske og elektroniske produkter
  • Kasserte kjøretøy
  • Kasserte batterier
  • Emballasje
  • Kasserte PCB-holdige isolerglassruter

Du kan lese mer om dette i artikkelen Produsentansvaret - hva innebærer det for min bedrift?

Gjør en avtale med et godkjent avfallsselskap

Jeg anbefaler deg å sørge for at virksomheten din har en avtale med et godkjent avfallsselskap for å sikre korrekt avfallshåndtering etter regelverket.

Norsk Gjenvinning er Norges største og mest komplette leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester og vi kan gi deg råd om hvordan du best kan legge til rette for å innfri kravene som gjelder for din virksomhet. 

Vi har også utarbeidet forslag til avfallsløsninger for en rekke bransjer. Ta gjerne en titt her.

Er du opptatt av miljøriktig avfallshåndtering, kan Grønt Ansvar® være noe for deg. Dette er et konsept som hjelper deg å innfri krav i avfallshåndteringen, samtidig som du ivaretar miljøet på en best mulig måte. På den måten fremmer du også bedriftens miljøprofil.

PS! Husk at gjenvinningsanlegg ikke lenger tar imot avfall i sorte søppelsekker - de er forbudt.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Denne artikkelen har vært publisert tidligere og  er senest oppdatert 27.1.2020

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering, krav til avfallshåndtering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor Compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all