Avfallshåndtering - en viktig del av miljørapporteringen

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 20. september 2016

ngn_rapport3_650x300.jpg

Miljørapportering handler om å beskrive hvordan bedriften din jobber med arbeidsmiljø og ytre miljø. At man kan dokumentere sine rutiner, fremvise statistikk og miljøregnskap har blitt en helt naturlig del av det å drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet. I dette blogginnlegget får du flere anbefalinger til hvordan avfallshåndtering kan trekkes inn som en del av miljørapporteringen.

Først - hva er miljørapportering?

Etter Regnskapslovens § 3-3 skal alle regnskapspliktige foretak rapportere om arbeidsmiljø og påvirkning på ytre miljø. Rapporteringen skal være en del av årsberetningen. 

Det er ingen lovfestet bestemmelse som beskriver hvordan miljørapporten eller miljøregnskapet skal være, men en slik rapport skal fortelle om arbeidsforhold og miljøstatus. Sett fra et miljøperspektiv kan man godt si at rapporten tegner et bilde av bedriftens miljøfotavtrykk. 

En miljørapport inneholder ikke bare tall. Den inneholder også en oversikt med eksempler på hva man har gjort, hvilke tiltak man har planlagt framover og hvilke mål man har satt seg.

Miljørapporten er ofte viktig for bedriftens interessenter, enten det er kunder, investorer, leverandører, eiere eller ansatte.

Avfallshåndtering – en viktig del av miljørapporteringen

Vi påvirker miljøet, enten vi vil eller ikke. Riktig håndtering av avfall er viktig for å ta et helhetlig ansvar for miljø vårt. Avfall på avveie kan forurense og forsøple.

Spørsmål du bør tenke gjennom når du utarbeider en miljørapport:

 • Har dere oversikt hvor over mye avfall virksomheten har generert? Det er vanlig å måle dette per avfallstype og i tonn per år
 • Hvilke tiltak har dere iverksatt for å redusere avfallsmengden?
 • Hvilken sorteringsgrad har dere oppnådd? Det vil si, hvor stor andel av avfallet går til material- eller energigjenvinning?
 • Har dere kontroll på hele verdikjeden – fra avfallet forlater virksomheten og til sluttbehandling? (Husk at avfall på avveie er ressurser på avveie)
 • Er avfallet levert til et godkjent behandlingsanlegg?
 • Har dere fulgt opp at eventuell eksport av avfallet foregår etter regelverket?
 • Hvor stor klimanytte bidrar deres gjenvinningsaktivitet med? Måles som reduksjon av CO2-utslipp og viser hvor store utslipp som unngås ved å bruke gjenvunnet avfall som råvarekilde istedenfor jomfruelig vare
Her er et eksempel på klimanytte: Hvis din virksomhet sorterer ut ett tonn aluminium som kan brukes til produksjon av nye aluminiumprodukter istedenfor at fabrikken bruker jomfruelig metall fra malm, bidrar dere til å spare miljøet for ti tonn CO2-utslipp.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering? >>

Sett mål for avfallshåndteringen

Det er viktig å sette mål for bedriftens avfallshåndtering. Jo mer konkret og målbart et mål er, jo lettere er det å følge utviklingen, og å nå de oppsatte målene. 

Jeg anbefaler at dere setter følgende mål:

 • Redusert avfallsmengde – i prosent eller tonn per år, gjerne linket opp mot kostnader
 • Økt sorteringsgrad – prosent material- og energigjenvinning av total mengde avfall, gjerne linket opp mot kostnader
 • Økt klimanytte – i prosent eller tonn CO2
 • Kontroll av verdikjeden – antall gjennomførte revisjoner

Husk at håndtering av restavfall/blandet avfall er kostbart - dere kan spare både miljøet og penger ved å sortere og gjenvinne avfallet.

Fikk du forresten med deg blogginnlegget "Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften"? Hvis ikke, kan du lese det her >>.

Klar for å ta Grønt Ansvar?

Kanskje fører arbeidet med en miljørapport til at dere ønsker å synliggjøre gode resultater knyttet til avfallshåndteringen mer utad, forenkle rapporteringen og samtidig sette dette tydeligere på dagsorden innad i bedriften.

Grønt Ansvar® er et komplett system som gir deg oversikt over avfallshåndteringen i bedriften din slik at det er lett å følge utviklingen og se forbedringspotensialet.

Systemet inneholder avanserte rapporter som dekker de fleste behov for oversikt over miljø, aktiviteter og økonomi. Rapportene fokuserer på nøkkeltall. I tillegg kan det settes opp faste rapporter som viser utviklingen i sorteringsgrad, sortert/usortert volum, klimanytte og kostnader der en enkelt kan drille ned på ønsket brukersted, eller gruppe av brukersteder.

En del av dette systemet er Miljøsjekken, en årlig systematisk gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsettinger. 

Last gjerne ned guiden vår for å lese mer om hvordan du best mulig kan sørge for dokumentasjon og rapportering i avfallshåndteringen.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Temaer: grønt ansvar, miljørapportering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle