Slik kan sirkulærøkonomien beskytte miljø og naturressurser

Av Runa Opdal Kerr 01. august 2023

NG-2357 Arendalsuka

Den globale sirkularitetsgraden faller, og i Norge er vi nede på 2,4 prosent. Dette er dystre tall når vi vet at jordens naturressurser ikke lenger er tilstrekkelige til å dekke behovene. På toppen av dette treffer en ny geopolitisk situasjon oss, hvor tilgangen på kritiske varer begrenses. Vi har imidlertid muligheten til å gjøre noen grep. Bare siden 2018 har verden utvunnet og brukt mer naturressurser enn det det vi gjorde gjennom hele 1900-tallet, ifølge Circularity Gap Report 2023.

Dette har forbedret folks levestandard, noe som i seg selv er svært positivt. Samtidig har det brutt grensen for hva som er forsvarlig utnyttelse av jordens ressurser. Vi utvinner rett og slett mer enn jorden tåler.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Bærekraftig ressursbruk

Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er helt avgjørende for å sikre matproduksjonen og vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Vi må rett og slett bruke mindre og utnytte de samme ressursene flere ganger slik at minst mulig går tapt.

Samtidig ser vi at den globale sirkularitetsgraden faller og er nede på 7,2 prosent i 2023.

Usikker tilgang på råvarer

Jordens naturressurser er ikke lenger tilstrekkelige til å dekke et stadig økende behov for varer.

På toppen av dette treffer en ny geopolitisk situasjon oss hvor tilgangen på kritiske varer – som vi i Europa har tatt for gitt – begrenses kraftig.

Vi må endre hvordan vi lever og hvordan vi produserer. Dette vil medføre et paradigmeskifte i hvordan vi både oppfatter og håndterer avfall, og det vil kreve et koordinert samarbeid og felles innsats.

Videre må vi revurdere produksjons- og forbruksmønstrene våre, våre avfallsbehandlingsmetoder og ikke minst endre vårt forhold til hvordan vi håndterer ressurser og miljø. Oppsiden er at dette vil gi oss gevinster.

Les også: Avfallsforskriften er strammet inn for å øke graden av kildesortering

Sirkulære gevinster

Mer sirkularitet vil kunne redusere 55 prosent av Europas utslipp og skape arbeidsplasser for hundretusenvis av mennesker.

En nylig rapport fra Summa Equity viser at det vil kreve investeringer på ca. 230 milliarder euro innen 2040. Samtidig vil muligheten for økonomisk verdiskaping være ca. 1,5 billioner euro.

Med andre ord en enorm mulighet – og til det beste for planeten vår.

Se video om sirkulærøkonomi

Gjenbruk og materialgjenvinning

Det viktigste og raskeste virkemiddelet vårt er å transformere økonomien til en sirkulær økonomi hvor produktene designes for å vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen.

Når produktene ikke kan brukes om igjen, må avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger, og minst mulig går tapt. Vi har en lang vei å gå, men det er flere lyspunkter.

Video: Fra avfall til nye råvarer

Sirkulært samarbeid

Næringslivet etterspør i større grad gjenvunnet råvare til sin produksjon, og bruk av gjenvunnet materiale underbygges av EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Dette gir finans et insentiv til investeringer.

Alt tyder på at næringsliv og finans har både ønske og vilje til å ta tak. Vi trenger store industrielle verdikjeder og samarbeid for å få dette til.

Da må myndighetene i mye større grad tilpasse virkemiddelapparatet slik at vi kan investere i ny teknologi:

  • Prisen for å utnytte urørte naturressurser bør økes, for å stimulere til økt gjenbruk.
  • Det vil gjøre det billigere å velge gjenbrukte materialer.
  • Det offentlige må gå foran i sine innkjøp og stille tydelige krav til design av varer og bruk av gjenvunnet materiale.

Vi har bare én jordklode. Her kan det ikke lenger være bare meg, mitt eller mine. Det må være vi, oss og vårt.

Ønsker vi å inkludere de generasjoner som kommer etter oss, har vi rett og slett ikke noe annet valg.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: sirkulærøkonomi, Materialgjenvinning


Runa Opdal Kerr's photo

Av: Runa Opdal Kerr

Runa er Group Chief Sustainability Officer i NG Group AS med overordnet ansvar for blant annet bærekraft i konsernet. Hun er opprinnelig advokat og har lang ledererfaring fra offentlig og privat sektor, blant annet innenfor organisasjonslivet, finans og gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all