Viktige krav når du tømmer oljeutskilleren

Av Renate Heder 09. november 2021

ngn_oljeutskiller_4_27920735123.jpg

Oljeutskillere skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året. Kommunen som er myndighet og stiller de lokale kravene, og en godkjent renovatør skal utføre tømmejobben - men det er det du som innehaver av oljeutskilleren som har ansvaret for at det blir gjort.

Alle virksomheter med vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, er pålagt å ha en oljeutskiller. Typiske eksempler er:

 • anlegg for understellsbehandling
 • bensinstasjoner
 • bussterminaler
 • motorverksteder
 • vaskehaller for kjøretøy
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

Når må oljeutskilleren tømmes?

Både sandfang og oljeutskillere skal tømmes minst én gang årlig, og oftere ved behov. Miljødirektoratet anbefaler tømming når 70 – 80 prosent av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Det er imidlertid de lokale, kommunale kravene og størrelsen på oljeutskilleren som avgjør antall tømminger.

Hvis du er innehaver av en oljeutskiller, håper jeg at du allerede har:

 • søkt kommunen (som er forurensningsmyndigheten) om utslippstillatelse
 • en drifts- og vedlikeholdsavtale (tømmeavtale) med en renovatør som rapporterer til kommune eller statsforvalteren
 • en avtale om prøvetaking av oljeutslipp
 • en avtale om årsrapportering dersom virksomheten ikke ønsker å lage dette selv

Vær obs på at krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Enkelte har strengere krav enn de nasjonale. Sjekk ut hva som gjelder der din virksomhet holder til - du er pålagt å vite det.

Husk også at du må melde fra til kommunen hvis avtalen du har med en leverandør endres eller opphører.

Husk dette ved tømming av oljeutskilleren

 • Ved tømming skal oljeutskilleren kontrolleres. Den må være i forskriftsmessig stand, uten skader og lekkasjer.
 • Oljeutskilleren må være tilrettelagt for vannprøvetaking
 • Prøvetaking skal gjøres minst to ganger per år (eller etter lokale krav)
 • Årsrapport med analyseresultater og oversikt over tømmehyppighet og kontroll av oljeutskilleren skal sendes inn hvert år. Analyseutvalget varierer fra kommune til kommune, men oljeinnholdet skal alltid kontrolleres. I forurensningsforskriften kap. 15 (som gjelder de fleste kommunene) er kravet til oljeinnhold 50 mg/L, men igjen er det noen kommuner har strengere krav enn dette.
 • Rutiner for drift, kontroll og tømming skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem
 • Tømmejobben skal utføres av en renovatør eller innsamler som er godkjent. Vedkommende er pålagt å fylle ut en tilstandsrapport (ref. punktene over).
 • Avfallet skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall.


  Kontakt meg om tømming av oljeutskillere

 

Avfall fra oljeutskiller må deklareres

Oljen og slammet som blir separert fra utskilleren regnes som farlig avfall, og skal derfor deklareres. Oljeholdig vann og slam deklareres hver for seg, da det er to forskjellige avfallstyper.

Deklarasjonen skal følge transporten til godkjent avfallsmottak. Du kan enten deklarere selv, eller overlate jobben til noen som har fullmakt til å gjøre det på dine vegne.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette må du passe på!

Faglig bistand med oljeutskiller

Synes du det er mye å passe på, er det hjelp å få. I Norsk Gjenvinning har vi tjenesten Kjemiker på vei ™. Den innebærer blant annet at en kjemiker kommer til din bedrift, gjennomfører prøvetaking og analyser, gir råd og veiledning.

Vi kan selvsagt tømme oljeutskilleren også. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider.

Krav til oljeutskillere 

Kravet om oljeutskiller og tømming finner du forurensningsforskriftens kapittel 15. I tillegg er det flere andre lover og forskrifter som er relevante når det gjelder tømming av oljeutskillere. 

Last gjerne ned denne guiden for å lese mer om farlig avfall:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

 

 

Denne bloggartikkelen er publisert tidligere, men er oppdatert i ettertid.

Temaer: farlig avfall, lovverk, tømming av oljeutskiller


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all