Ny betongforskrift – hva innebærer det for ditt prosjekt?

Av Svein Johansen 16. mars 2021

ngn_R3_riving-av-betong-og-tegl_ny-forskrift_

Betong og tegl fra riveprosjekter skal leveres til godkjent avfallsanlegg eller gjenvinnes. Men når kan det gjenvinnes? Og hvor begynner du når du ønsker å benytte gammel betong i et nytt prosjekt?

I juli 2020 fikk avfallsforskriften et nytt kapittel – Forskrift om endring i avfallsforskriften, kap. 14a - som omhandler bruk og disponering av betong og tegl fra riveprosjekter. 

Krav til gjenvinning av betong og tegl

Betong og tegl kan gjenvinnes uten tillatelse - dersom forskriftskravene er oppfylt. Kravene sier blant annet at

  • betong og tegl fra riveprosjekter kun kan benyttes dersom det erstatter materialer som ellers ville blitt brukt.
  • sprøytebetong ikke kan gjenvinnes.
  • betongen kan ikke være tilsølt med kjemikalier eller inneholde myke fuger, armeringsjern eller plast. (Den må være ren).
  • Innholdet av ulike helse- og miljøfarlige stoffer i betongen eller teglet ikke må overskride grenseverdiene som er vedtatt i forskriften.

Dersom betong eller tegl fra riveprosjekter skal brukes til anleggsarbeid, og dette er overflatebehandlet, eller påført sementbaserte fuger, avretningsmasse eller murpuss, er det nødvendig å kartlegge og analysere innholdet av disse stoffene:

  • PCB, bly, kadmium og kvikksølv i malingslag
  • Fuger
  • Avrettingsmasser
  • Murpuss

Malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss, eller tilstøtende betong og tegl med PCB-konsentrasjoner lik, eller høyere enn 50 mg/kg PCB-7, skal forsvarlig slipes eller fjernes på annen måte, leveres som farlig avfall til godkjent mottak, og destrueres.

Kartlegging må utføres av folk med rett kompetanse

Vurderer du å gjenvinne betong eller tegl, må det altså tas prøver av materialene. Her er det mange som kommer alt for sent i gang med prøvetaking, noe som igjen fører til unødige stopp i prosjektet, eller endring av planer fordi noe ikke kan gjenbrukes.

Helse- og miljøfarlige stoffer i byggverk, skal i henhold til forskriften, kartlegges før riving. Det gjelder uansett om avfallet leveres til deponi, eller om det blir gjenvunnet.

Den som utfører kartleggingen må ha «miljøteknisk kompetanse». Det innebærer at vedkommende må ha nok faglig kunnskap til å vite hva slags prøver som skal tas, og ikke minst, hvordan kartleggingen skal gjennomføres.

Vår erfaring er at selv om både dagens regelverk og kunnskapsnivået til dem som driver med kartlegging har blitt bedre, er det fortsatt mye synsing og mistolkning når prøver skal tas. Og ofte tas det for få prøver. Det holder for eksempel ikke å ta én betongprøve i et stort bygg, fordi forskjellige materialer kan ha vært brukt.

Det er også veldig viktig at oppdragsgiver gir all nødvendig informasjon på forhånd, slik at de som skal foreta kartleggingen, er godt kjent med hva tiltaket går ut på.

Bruk av masser krever dokumentasjon

Du må kunne fremvise dokumentasjon på blant annet hvilke bygg massene kommer fra, og hvem som har kartlagt helse- og miljøfarlige stoffer i massene. Du finner en fullstendig liste over dokumentasjonskravene i avfallsforskriften § 14a-7.

I mange tilfeller skal det lages både en avfallsplan og en miljøsaneringsbeskrivelse. Vær klar over at avvik i avfallsplanen krever en redegjøring. Hvis noe endres, må du også kunne vise til hva du har tenkt, og presentere fremgangsmåte for håndtering av avviket. Og alt må selvfølgelig harmonere med avfallsforskriften.

Les også: Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen

Er det lønnsomt å gjenvinne betong?

Svaret avhenger av hvor «ren» betongen er. Som jeg var inne på tidligere, kan det være øvre lag som må fjernes, som for eksempel maling, lim og lignende, som inneholder blant annet PCB, tungmetaller eller asbest. Da må det settes av tid og ressurser til jobben. Her finnes det erfaringstall som kan gi en pekepinn om omfanget, og hva det lønner seg å gjøre.

Ved å fjerne det øverste laget, øker gjenvinningsgraden på den resterende betongen. Det betyr igjen økt sirkulærøkonomi.

Tilsyn 5 år etterpå

Visste du at myndighetene kan føre tilsyn opptil fem år etter at prosjektet er fullført? Uansett om feil avdekkes rett etter ferdigstilling eller noen år fram i tid, kan feil få store og kostbare konsekvenser. Derfor gjelder det å gjøre ting rett med en gang. Hold deg oppdatert på hvilke krav som gjelder til enhver tid, og sørg for at prøvetaking blir gjort av folk som kan det de holder på med.

Overlat jobben til R3

R3 utgjør en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg videre, enten oppdraget er lite eller stort.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Kilder:

Veileder, Betong og tegl fra riveprosjekter

Forurensningsloven

Forskrift om endring i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter)

Temaer: rehabilitering, betongforskrift


Svein Johansen's photo

Av: Svein Johansen

Svein Johansen har over 25 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Tidligere har han i flere år jobbet med sanering av helse- og miljøfarlige stoffer, spesielt rettet mot asbest. Svein har vært ansatt i R3 Entreprenør i 6 år og jobber som miljørådgiver. I dag er han avdelingsleder for byggesak og miljørådgivning. Rådgiveravdelingen i R3 Entreprenør AS har 5 miljørådgivere, hvorav 2 jobber spesifikt med miljøtekniske grunnundersøkelser.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all