Slik lykkes du med kildesortering på byggeplassen

Av Charlotte Koritzinsky 11. mai 2021

Trevirke_Kildesortering-på-byggeplassen_ngn_53983180961_680x314

En byggeplass kan til tider virke kaotisk. Forskjellige aktører skal samarbeide, containere og materialer - både gamle og nye - skal fjernes eller plasseres. Rett utstyr skal være på plass til rett tid. Det er noen av faktorene som kan gjøre kildesortering av byggavfallet utfordrende. Her er noen tips til hvordan du likevel kan lykkes med dette.

Tilpass avfallsløsningen 

Det aller viktigste kriteriet for å få til en optimal avfallssortering på byggeplassen, er å tilpasse løsningen for type bygg eller anlegg. De vanligste er:

 • Nybygg
 • Riving og eller rehabilitering
 • Konstruksjoner eller anlegg

Rett utstyr til hver byggefase 

De forskjellige fasene i prosessen må planlegges slik at dere til enhver tid har riktig utstyr og avfallsbeholdere på plass. 

Avfall fra nybygg 

Nybygg kan deles opp i boligbygg, industribygg og næringsbygg, som igjen har forskjellige sorteringsløsninger.

På et nybygg er det naturlig å starte med grunn og fundamentering. Da gjelder kildesortering av:

 • Forskalingsmateriale
 • Armeringsstål
 • Farlig avfall og miljøgifter
 • Andre materialer

OBS! Masser som mur og betong kan være farlig avfall, og skal håndteres deretter. Hvis du lurer på om betongavfallet kan gjenvinnes, må du forsikre deg om at det er innenfor kravene til gitte forurensingsverdier. Dette kan du lese mer om i Miljødirektoratets veileder.

Les også: Ny betongforskrift - hva innebærer det for ditt prosjekt?

Senere i byggeprosessen vil det sannsynligvis være sortering av:

 • Gipsplater
 • Treverk
 • Aluminiumskinner
 • Ventilasjonsrør 
 • Emballasje
 • Restprodukter
 • Farlig avfall

Avfall fra anleggsplasser

Dette dekker et bredt spekter, som for eksempel veibygging, brobygging, kaianlegg eller tunnelbygging. På en anleggsplass er det helt andre avfallstyper når prosjektet starter opp. Her må det legges planer for:

 • En oppstartsløsning
 • En mellomløsning
 • En sluttløsning

Avfall fra riving og rehabilitering 

Ved riving eller rehabilitering av bygning over 100 m2  (bruksareal) må det utføres en miljøkartlegging. Denne danner grunnlag for en miljøsaneringsbeskrivelse.

Miljøsanering inngår i de fleste rive- og rehabiliteringsarbeider. Alle materialer som inneholder giftige stoffer og farlig avfall krever spesielle tiltak både med tanke på å ivareta arbeidsmiljø og for å verne det ytre miljøet. Det innebærer at dere må:

 • Utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse og merke av hvilke avfallstyper som skal ut av bygget
 • Utarbeide en avfallsløsning for dette

 

Avfallsplan er et krav

Til de fleste prosjekt skal det foreligge en avfallsplan. Kravet er hjemlet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17 § 9-6). Avfallsplanen er en forhåndsberegning av det avfallet som vil oppstå ved nybygg, rehabilitering eller riving. 

Grenser for når kravet gjelder:

 • Oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal)
 • Riving og rehabilitering av bygning over 100 m2 (bruksareal)
 • Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Ta utgangspunkt i erfaringstall. Disse kan du laste ned hos SSB. Du finner også relevante tall i NHP-nettverkets veileder om avfallshåndtering på byggeplass.

I Norsk Gjenvinning jobber vi ut fra en såkalt kalkulasjonsnøkkel hvor vi setter inn antall kvadratmeter i valgt type prosjekt. Resultatene fra denne beregningen, samt en kvalitativ vurdering, danner grunnlaget for å estimere avfallsmengden.

Planen inneholder også krav om sorteringsgrad. Det betyr at en viss prosentandel av alt avfallet som produseres på byggeplassen må utsorteres. Målet bør være en sorteringsgrad på minst 60%.

Les også: Dette er kravene til kildesortering på byggeplass

Oppstartsmøte med informasjon om avfallsløsning

Når en løsning er valgt og avfallsplan utarbeidet, bør dere holde et oppstartsmøte for alle involverte. Her skal det informeres om hvilken avfallsløsning som er valgt. Dette er en viktig del i arbeidet.

Eierskap til avfallsløsningen er avgjørende

Ved å dele informasjon og involvere alle som skal delta, bidrar dere også til at hver enkelt føler eierskap til løsningen. Det er avgjørende for hvorvidt dere lykkes eller ikke.

Relasjonen til underentreprenører må heller ikke glemmes. Kommuniser tydelig til dem også. Gjør oppmerksom på konsekvensene ved å kaste avfall i feil container. Det kan for eksempel være at avfallet blir viderefakturert underentreprenørene som restavfall.

Månedlig rapportering 

Har dere løsningen Grønt Ansvar®, er rapporter og avfallsstatistikker tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. Det gjør det lett å sørge for jevnlig rapportering.

Unngå at byggeplassen stopper opp

Hvis planen på byggeplassen ikke følges, kan det bli kritisk. Når det gjelder riveprosjekter er det fire elementer som vesentlige:

 • Avfallsplanen
 • Avhendingen av avfallet
 • Utstyr for riving
 • Operatører som skal rive

Byggeplassen stopper hvis en av disse elementene ikke har fokus. Får dere ikke avfallet unna, vil det hindre annet arbeid, og til slutt føre til at arbeidet må stoppe opp.

Last ned guiden vår om effektive og miljøriktige avfallsløsninger for å finne ut mer om hvordan du bør planlegge

I rive- og rehabiliteringsprosjekt er det også mye farlig avfall som skal behandles på riktig måte. Det kan for eksempel være gulvbelegg, eldre rør med asbest i, fugemasse i vinduer osv. Er du usikker på regelverket knyttet til farlig avfall anbefaler jeg det å ta en titt på blogginnlegget Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Følger du punktene over, er sannsynligheten stor for at dere vil lykkes med kildesorteringen på byggeplassen - uten at arbeidsplassen stopper opp.

Les mer: 100 prosent kildesortering på byggeplassen med "Espen-metoden"

Kildesortert byggavfall - viktig bidrag til sirkulærøkonomi

Kildesortering er et viktig bidrag til sirkulærøkonomien. Klarer dere i tillegg å redusere avfallsmengdene, er det selvfølgelig det beste. I veilederen Hvordan planlegge for mindre avfall, som NGBC har utarbeidet, finner du blant annet flere tips til avfallsreduksjon: Som for eksempel å be leverandører om å bruke minst mulig emballasje, og å bruke prefabrikerte elementer.

Vil du lese mer om hvordan du bør planlegge arbeidet på byggeplassen, kan du ta en titt i på nettsiden vår Bransjeløsning - Bygg og anlegg eller laste ned guiden nedenfor. Den er nyttig selv om du ikke følger Breeam.

Norsk Gjenvinning tilbyr kurs og opplæring for avfallshåndtering på byggeplass. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om dette.

Lykke til!

New call-to-action

Merk: Dette blogginnlegget ble første gang publisert 31.5.16, og forfattet av Jørn Frydenlund, men har siden blitt revidert og oppdatert av ny forfatter.

Temaer: avfallsløsninger, kildesortering på byggeplass, sirkulærøkonomi, avfallshåndtering på byggeplass, avfallsplan


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all