Hvordan håndtere avfall fra brann og branntomter?

Av Renate Heder 16. juni 2020

Norsk-Gjenvinning_avfall-fra-brann-og-branntomter_farlig-avfall_IMG_3258

Det hersker stor usikkerhet rundt dette med brannavfall. Noen er usikre på regelverk og håndtering, mens andre ikke tenker over, eller tar hensyn til, at brannavfall kan inneholde miljøgifter. Begge tilfellene forårsaker at mye havner feil i restavfallet. Noe som kan få uønskede konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet, og økonomien, ikke minst. I denne artikkelen kan du lese om hvorfor prøvetaking er svært viktig og hvordan avfallet bør håndteres.

Brent avfall, brente materialer og aske = farlig avfall?

Det er flere grunner til at brente materialer og aske i utgangspunktet bør behandles med respekt og ses på som farlig avfall:

 • Det kan inneholde PAH, PCB (fra vinduer, fuger og lignende), tungmetaller og olje
 • Kjemiske forbindelser som er dannet i den fullstendige eller ufullstendige forbrenningen kan være skadelige
 • Opprinnelig farlig avfall (som for eksempel bromerte flammehemmere i isolasjon) vil fortsatt være farlig i brannrestene
 • Asbest

Hva er PAH – og hvorfor er det så farlig?

PAH er en farlig forbindelse som oppstår i brannavfall. Egentlig er det en blanding av forskjellige kjemikalier, og flere av dem regnes som giftige og kreftfremkallende. Hvis konsentrasjonen i avfallet overstiger 0,1 prosent, eller 1000 mg/kg, skal det regnes som farlig.

Asbest i brannavfallet

Hvis det oppdages asbest i avfallet, kreves det særskilt håndtering. Profesjonelle aktører som skal rydde opp i slikt avfall skal, i henhold til arbeidsmiljøloven, ha gjennomgått kurs i asbestsanering.

Nødvendig med prøvetaking  

For å avklare om avfallet overskrider grensene for farlig avfall, er det nødvendig å ta prøver. Det kan den som har ryddeoppdraget gjøre selv, men vi anbefaler å søke faglig veiledning i forkant hvis det er usikkerhet rundt dette. Prøven må leveres til avfallsaktør for analyse.

Som regel vil det være stor forskjell på om det er snakk om brann fra for eksempel en privat bolig, en industribedrift eller et bilverksted, med tanke på hva slags stoffer en kan forvente å finne. Og forhåndsregler må tas deretter.

Hva gjør en med det farlige avfallet?

Hvis prøvetakingen viser at grenseverdiene er overskredet, må avfallet håndteres som farlig avfall. Dette betyr at avfallet skal sendes til godkjent mottak for farlig avfall hvor det klassifiseres som «7152 organisk avfall uten halogen». Deretter går det til energigjenvinning (forbrenning) og/eller deponi, avhengig av avfallets konsistens og innhold.

Sortering av brannavfall

Der det er mulig, anbefales det å sortere ut følgende øvrige avfallstyper:

 • Asbestholdig materiale
 • EE-avfall
 • Fiberduker
 • Større betongelementer
 • Større metallenheter
 • Takstein

Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

Regelverket som gjelder for vanlige rivningsarbeider gjelder også for brannavfall. Dermed skal det i henhold til TEK17, § 9-6, som hovedregel utarbeides både en avfallsplan og en miljøsaneringsbeskrivelse.  

Rekkefølge i ryddearbeidet

Opprydningsarbeidet etter en brann bør som nevnt, starte med en prøvetaking.

 • Prøvetaking
 • Avklaring med avfallsaktør
 • Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Sortering
 • Deklarering av eventuelt farlig avfall
 • Levering i container
 • Gjenvinningsanlegget sørger for sikker og lovpålagt destruksjon
 • Be om dokumentasjon på alt innlevert avfall

Konsekvenser hvis farlig avfall ikke blir oppdaget eller riktig håndtert

Enhver feilhåndtering av farlig avfall er knyttet til miljø- og helsefare. Derfor er både prøvetaking og deklarering av farlig avfall avgjørende for å trygge mennesker og miljø. Selv om håndtering av farlig avfall krever en mer komplisert, og dermed dyrere, avfallsløsning, må en ta høyde for dette i brannryddeprosjekter.

Gjenvinningsanlegg kan nekte å ta imot usortert avfall som potensielt inneholder farlig avfall. Derfor blir dokumentasjon viktig. Dokumentasjon sikrer også at en reduserer sjansen for feil priser ved innlevering av avfallet, avvik og eventuelle uoverensstemmelser.

For mer informasjon, sjekk dette faktaarket om brannavfall på våre nettsider.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Kilder: 
https://byggmesteren.as/2014/01/31/branntomter-er-helseskadelige/ 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/12/NHP2-2007-2012.pdf

Temaer: farlig avfall, avfallsdeklarering, avfall fra branntomt, PAH, asbest


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all