Hvordan skal bedriften håndtere EE-avfallet?

Av Charlotte Andresen 21. mai 2024

Hva_skjer_med_EE-avfallet

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder kasting av elektriske produkter. Samtidig blir mye av avfallet som kastes dårlig sikret og er dermed lett tilgjengelig for uvedkommende. Det finnes flere krav og tiltak som skal bekjempe miljøkriminalitet og øke ombruk.

EE-avfall skal samles inn, sorteres og leveres til godkjent mottak. Her har vi en lang vei å gå. Mye av avfallet havner i feil hender, og ikke på kommunalt eller privat godkjent innsamlingsmottak som det egentlig skal.

Kommuner og forhandlere har plikter

Både kommuner og forhandlere av EE-produkter og batterier har flere plikter. De skal blant annet:

  • ta imot denne typen avfall gratis i retur fra forbrukere.
  • ta imot avfallet kostnadsfritt fra andre næringsdrivende, så sant disse kjøper tilsvarende mengde med nye produkter som det de har levert inn (kommunene kan pålegge næringsdrivende å betale).
  • sørge for informasjon til kunder om innsamlingsplikt og returordning.
  • deklarere EE-avfall som går under farlig avfall.
  • sørge for at avfallet blir behandlet forsvarlig ut fra et miljøhensyn.

Miljødirektoratet har varslet at de i 2024 vil begynne å kontrollere butikker som selger elektronikk og batterier, for å sikre at kravene for oppbevaring og merking blir opprettholdt. For å unngå straffer og bøter er det derfor viktigere enn noensinne å tilfredsstille kravene.

Tyveri og smugling av EE-avfall

Tidligere tilsyn avdekket at mange virksomheter hadde for dårlig oppbevaring og sikring av EE-avfallet sitt, og ofte ga de for dårlig informasjon til kundene om returordningen for EE-avfall.

NRK Brennpunkts dokumentar «Søppelsmuglerne» fra 2019 avslørte omfattende, ulovlig eksport av EE-avfall skjult i gamle biler. Disse utfordringene var en del av årsaken til at Miljødirektoratet i 2021 gikk ut og anbefalte nye krav om at kasserte EE-produkter skulle oppbevares slik at de ikke kom på avveie. Dette omfattet forslag om inngjerding og låsing, eller vakthold og kameraovervåking som mulige sikringstiltak dersom produktene ble oppbevart ute. Innendørs oppbevaring er et godt alternativ. Endringene trådte i kraft mars 2023.

Utover dette stilles følgende krav i avfallsforskriftens kapittel 1:

  • Det skal være adskilt fra annet avfall
  • Det skal ikke virke skjemmende
  • Det skal ikke utgjøre noen fare for dyr og mennesker

Strengere krav til sikker oppbevaring av EE-avfall

Når det gjelder håndtering av EE-avfall er det viktig å merke seg at kun godkjente returselskaper og aktører som samler inn på vegne av returselskaper, kan hente EE-avfall fra forhandlere og kommuner uten en avtale med mottaket. Hvis du har tillatelse etter forurensningsloven eller driver med forberedelse til ombruk, kan du inngå en avtale med en forhandler eller kommune om å hente EE-avfall.

Det er opp til forhandleren eller kommunen å bestemme om de vil inngå slike avtaler og med hvem. Det er også et krav om at avfall som gjenstår etter forberedelse til ombruk, må bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes.

En avtale med en aktør som driver med forberedelse til ombruk skal inneholde organisasjonsnummeret til aktøren, være underskrevet av både kommunen og aktøren, og oppbevares hos forhandleren så lenge avtalen gjelder.

Det skal også skiltes tydelig på oppbevaringsstedene om at EE-avfallet ikke kan fjernes uten en slik avtale, og at overtredelse kan straffes.

Tydelig skilting og skriftlig avtale om henting av EE-avfall

I følge de nye kravene må alle som skal hente EE-avfall hos forhandlere og kommunale mottak/gjenvinningsstasjoner ha en skriftlig avtale med forhandleren eller kommunen.

Det skal også skiltes tydelig på oppbevaringsstedene om at EE-avfallet ikke kan fjernes uten en slik avtale, og at overtredelse kan straffes. 

Økt ombruk

I en sirkulær økonomi er det et mål at produkter skal brukes om igjen og leve så lenge som mulig. EE-produkter som ikke er ødelagte, bør derfor gå til ombruk. Økt ombruk er noe alle bør ha som mål, både virksomheter, butikker og privatpersoner.

Likevel er det viktig å huske på at ødelagte EE-produkter er brannfarlige. Slike varer bør derfor ikke gis bort eller selges mellom privatpersoner, men sendes tilbake til produsent. Produsenten kan restaurere og gjenbruke komponenter som er i god stand, og sende resten til korrekt avfallshåndtering.

De store avfallsmengdene viser at det er helt nødvendig å jobbe mer for å redusere dem. Da er ombruk og bevisste holdninger til forbruk også viktige veier å gå. For eksempel har Wilfa og OmBrukt inngått en avtale om å reparere og gjenbruke produkter i større grad.

Forbedringsmuligheter

Lurer du på om din virksomhet gjør ting riktig eller har forbedringsmuligheter? Spør oss gjerne! Vi har en rekke mottaksanlegg over hele landet, og samarbeider tett med Renas, som også er av Norges ledende returselskap for denne typen avfall.

Jeg anbefaler også å ta en kikk på faktaarket Når EE-produkter blir avfall fra Miljødirektoratet.

Og helt til slutt vil jeg minne om at ting som blinkesko, lysblinkene julegensere og syngende bursdagskort også er EE-produkter. Mange tenker ikke over at dette er gjenstander som det går strøm til via ett batteri, og som må håndteres riktig.

Denne artikkelen ble første gang publisert 6. juni 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, ee-avfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all