Hva er kravene til håndtering av matavfall?

Av Christian Skjoldli 12. juli 2016

ngn_matavfalljpg.jpg

Matavfall hører inn under det som kalles våtorganisk avfall. Det er forbudt å deponere denne typen avfall i Norge, og som avfallsbesitter har du plikt til å levere det inn til godkjent mottak. I dagens blogginnlegg får du en oversikt over aktuelle krav, samt noen tips til hva du bør tenke på når det gjelder oppbevaring og håndtering av matavfallet. Samtidig har jeg lyst til å utfordre deg litt med tanke på kampanjen vår "Det finnes ikke søppel mer". Hva kan du gjøre?

Matavfall er vår viktigste ressurs, og en bedre utnyttelse av denne ressursen er et overordnet internasjonalt mål for å sikre en bærekraftig utvikling. 65% av matavfallet fra næringslivet blir sortert ut til ulik håndtering. Det betyr at det fortsatt forsvinner for mange verdifulle ressurser uten at de sendes tilbake i næringskjeden. 

Kommunale krav

Virksomheter må selv sørge for en korrekt håndtering av matavfallet. Når det gjelder krav og regler for håndtering av matavfallet, er det opptil hver enkelt kommune å regulere. Det finnes per i dag heller ingen sentrale krav til utnyttelse av matavfallet. 

Er du usikker på hvilke krav som gjelder for din bedrift, anbefaler jeg deg å ta kontakt med kommunale myndigheter der du holder til.

Den enkelte kommune har myndighet til å:

  • Føre tilsyn
  • Kontrollere at virksomheter etterlever krav. Dette kan skje gjennom inspeksjon av eiendom, granskning av dokumenter og innhenting av opplysninger
  • Pålegge tvangsmulkt ved misforhold

Kommunens regler rundt håndtering av matavfall er basert på følgende lovverk:

Kunder og leverandører stiller også krav

I tillegg til de kravene din kommune eventuelt stiller, blir det stadig vanligere at kunder, leverandører og samarbeidspartnere setter krav i forbindelse med avfallshåndteringen ut ifra et miljøperspektiv. Flere og flere kommuner og private aktører krever, eller ønsker samarbeid om håndtering av deres matavfall så langt opp i avfallshierarkiet som mulig. Det innebærer for eksempel ønske om at matavfallet brukes til veldedighet, dyrefor eller biogassproduksjon.

Utstyr og løsninger

Det foreligger heller ingen myndighetskrav for avfallsløsninger for matavfall, men forbudet mot deponering gjør jo at virksomheter som har med matavfall å gjøre, må ha en sorteringsløsning for dette. Det gjelder også med hensyn til HMS og arbeidsmiljø, for å imøtekomme kommunale krav, og ikke minst for å unngå skadedyr og lukt.

Hvilken løsning som er den beste for din virksomhet avhenger helt av hvordan du kan oppbevare matavfallet, hvor stort avfallsrom du disponerer, og hvor store mengder matavfall som produseres. 

Kjølt oppbevaring

Matavfallet bør alltid oppbevares kjølig, og i lukkede enheter. En kjølt avfallsbeholder kan være tilstrekkelig hvis virksomheten ikke har mye matavfall. Produserer dere større volumer, kan eget kjølerom være nødvendig.

Uansett om virksomheten din har beholdere og containere for matavfall stående inne eller ute, finnes det tilpassede løsninger for å ivareta utfordringer både med tanke på temperatur og lukt. Et problem som kanskje er spesielt stort nå om sommeren. 

Å øke frekvensen for tømming kan selvfølgelig også bidra til å redusere utfordringer med lukt, men det er ikke optimalt med hensyn til målsetning om å redusere antall transporter.

Tilpasset utstyr

Det finnes ulike muligheter for å optimalisere håndteringen av matavfall, blant annet komprimatorer og maskiner som håndterer matavfallet på stedet. Ved å utnytte de ulike mulighetene, reduseres transportbehov samtidig som verdifull lagringsplass frigjøres.

Komprimatorene fås i forskjellige størrelser og i ulike varianter som for eksempel:

  • Mobil eller stasjonær
  • Med kjøleanlegg
  • Med generator for hindring av lukt

Avfallsløsningene kan også legges opp med sms-meldinger ved behov for tømming eller ettersyn. 

Kildesortering

Som med alt annet avfall, er sortering også viktig i matavfallet. Ikke bare på grunn av miljøhensyn, men også for å unngå såkalte følgefeil, det vil si at metall, glass eller andre avfallstyper havner i matavfallet. Et godt opplegg for kildesortering er avgjørende.

Har dere sørget for tydelig merking og skilting på avfallsrommet, vil det forenkle sorteringsarbeidet mye, samtidig som risikoen for feilsortering reduseres. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget 5 tips til en vellykket avfallsløsning >>

Hva kan du gjøre?

Kanskje har du allerede sørget for at bedriften din har en god sorteringsløsning på plass, og at dere har det utstyret dere trenger for å håndtere matavfallet effektivt og økonomisk lønnsomt. Men er løsningen optimal med tanke på miljøet?

Jeg nevnte innledningsvis at jeg hadde lyst til å utfordre deg litt i forbindelse med kampanjen vår "Det finnes ikke søppel mer", som ble lansert på Avfallskonferansen 2016. Kort sagt handler det om at vi må begynne å se på avfall som en ressurs, ikke som søppel vi bare vil bli kvitt. 

Se intervju med Norsk Gjenvinnings konsernsjef Erik Osmundsen på Avfallskonferansen her:


Det er lett å bare tenke kroner og øre når man fokuserer på effektivitet og inntjening i virksomheten. Mitt ønske er at du og bedriften din også setter fokus på eget økologisk fotavtrykk og ser på hva dere kan gjøre for å drive bærekraftig. Det er prekært å føre avfall tilbake i kretsløp for å få råvarer tilbake - det er det sirkulær økonomi handler om. Dette krever samarbeid fra alle parter.

Jeg har tro på at det på sikt vil være et konkurransefortrinn hvis man er åpen for investere i nyvinninger som kan gjøre avfallet til en ressurs. Her er et par eksempler på nye type løsninger som er under utvikling:

Gjødsel, pellets eller rent vann?

Visste du at det finnes utstyr som tørker matavfallet? Eller som omgjør det til biogass, gjødsel, pellets eller rent vann? Og dette i løpet av en prosess på noen timer! Mulighetene er mange - og de finnes allerede. Her er det snakk om utstyr som kan brukes på stedet. I tillegg til at slike løsninger er bærekraftige, vil de også redusere bedriftens avfallsvolum.

Les om pilotprosjektet i Bergen: Matavfallsprosjekt kåret til Vestlandets beste mat-idé

Klimamål

Ifølge FN blir omtrent en tredjedel av all mat som produseres, enten kastet eller ødelagt. I et forsøk på å få bukt med dette, har de blant annet satt et bærekraftmål om at verdens matsvinn skal halveres innen 2030.

  • Matproduksjon, forbruk og matavfall står for omlag en tredjedel av CO2-produksjonen i verden - det er en altfor stor andel, og den må reduseres. Det vil være et betydelig bidrag i arbeidet for å takle klimaendringene
  • Ved å sørge for at matavfallet utnyttes til biogass, vil verdifulle næringsstoffer komme tilbake i landbruket igjen

Stadig flere av våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere ønsker mer fokus på miljø og mindre matsvinn. I Norsk Gjenvinning jobber vi kontinuerlig for å finne bedre løsninger som kan innfri disse kravene, og ikke minst, imøtekomme FNs bærekraftmål. 

La matavfallet ditt bli til nye råvarer i den sirkulære økonomien. Sammen kan vi bidra til redusert klimapåvirkning gjennom korrekt og optimal håndtering av matavfallet.

Ønsker du å vite mer om hvilke løsninger NG kan tilby, kan du ta kontakt med en lokal NG- representant der du holder til, eller ta kontakt med oss via våre websider. 

  

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: avfallsløsninger, matsvinn, matavfall


Av: Christian Skjoldli

Christian Skjoldli jobber som senior megler i Norsk Gjenvinning Downstream og har bl.a. ansvaret for nedstrømsløsningene på våtorganisk-/matavfall i NG. Han begynte i Norsk Gjenvinning Downstream i mars 2016, og har bred erfaring med behandlingsløsninger for gjenvinningsbransjen gjennom flere år som prosjektleder og salgssjef i Rekom AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all