Feil håndtering av farlig avfall får konsekvenser

Av Einar Finstuen 07. desember 2021

Konsekvensene feil håndtering farlig avfall
Håndtering av farlig avfall krever kompetanse og ressurser. Kanskje skaper det til tider både hodebry og frustrasjon. Ikke la deg friste til å ta snarveier eller velge lettvinte løsninger. Konsekvensene kan bli alvorlige hvis noe ikke håndteres som det skal.

Vi kan jo trekke en parallell til passering i tollen. Har du hatt for mye avgiftspliktige varer i kofferten etter en ferie noen gang? Sannsynligvis er du en lovlydig borger som går på rødt og betaler toll for det du har med over kvoten. Kanskje har det hendt at du har ruslet gjennom på grønt, uvitende om hva du har hatt med deg, eller bare tenkt at det er jo så lite.

Sånn kan du ikke tenke når det gjelder farlig avfall; du må gå på rødt for å fortolle, eller rettere sagt deklarere, avfallet under korrekt avfallskode. Videre må du sørge for å transportere og håndtere avfallet etter gjeldende regelverk.

Deklarere farlig avfall

Har du avfall som ikke er klassifisert som farlig, kan du gå på grønt. Du behøver ikke å fortolle (deklarere) avfallet dersom det ikke anses som farlig avfall.

Dersom du imidlertid ikke er sikker på innholdet i kofferten din, må du selvfølgelig først bringe på det rene hva du egentlig har med deg i bagasjen. Det samme gjelder for farlig avfall - sørg for at din virksomhet har god oversikt over hva slags avfall dere har, og om dette skal deklareres eller ikke. Du anses som «produsent» av avfallet og er dermed ansvarlig og pliktig til å besørge forsvarlig håndtering.

Er du besitter av avfall du ikke kjenner sammensetning og egenskaper til, kan du benytte en tjeneste som Kjemiker på vei. En operatør må kjenne avfallets egenskaper før det skal transporteres.

Konsekvenser for natur og bedrift

Det handler altså om at farlig avfall må behandles korrekt og at det blir deklarert i henhold til gjeldende regelverk. Er du i tvil, så gå på "rødt". Konsekvensene ved å ikke følge lover og forskrifter er for store til å ikke ta det alvorlig. Det som er lite, kan utvikle seg til noe stort.

Her snakker vi om konsekvenser for både natur, samfunn og virksomheten din:

  • Skade på dyr og mennesker
  • Miljøforurensning
  • Økonomisk tap
  • Straffeforfølgelse
  • Negativt omdømme

Skader og miljøforurensning

Farlig avfall kan føre til alvorlig forurensning og skade på miljø, dyr og mennesker dersom det helles ut i avløp, havner på avfallsmottak eller brennes.

Havner farlig avfall i naturen, kan det ramme både dyr, mennesker og miljø. En del stoffer kan også ha skadelig effekt etter lang tid. Drikkevann og mat kan bli forgiftet, og områder i verste fall ubeboelige.

Fengsel og bøter

Det er ikke lov til å forurense! Så enkelt kan det egentlig sies. De fleste miljølover har en strafferamme på bøter eller fengsel i ett år, og to eller tre år hvis overtredelsene er grove. Maksimumsstraff for alvorlig forurensningskriminalitet er satt til 15 års fengsel.

Her er et eksempel på fellende dom for miljøkriminalitet.

Negativt omdømme

Vi lever i et samfunn hvor kravene til miljø og sikkerhet blir stadig viktigere og tydeligere. Det trengs ikke så mye fantasi for å forestille seg hvordan media og samfunnet forøvrig vil reagere hvis det blir oppdaget at en virksomhet slurver med avfallshåndteringen med alvorlige miljøskader som resultat.

I tillegg til at bedriftens omdømme får en skikkelig skrape som sannsynligvis vil merkes over lang tid, vil det også skape bekymringer for de som blir rammet på grunn av feil eller unnlatelser. Det kan også bli en belastning for både ansatte og eiere.

Les også: Risikerer din virksomhet negativ omtale på grunn av avfallshåndteringen?

Hvilke regler bør du kjenne til?

For å sikre at det farlige avfallet virksomheten produserer håndteres riktig, er det flere lover og forskrifter du bør kjenne til. Avfallsforskriftens kapittel 11 er på en måte farlig avfalls "grunnlov". Som avfallsprodusent er det din plikt å følge den.

Hensikten med forskriften er å hindre skader og forurensning ved å legge føringer for hvordan farlig avfall skal behandles. Det innebærer blant annet krav om sikker oppbevaring, samt at avfallet må deklareres før det leveres til godkjent mottak.

Både forurensningsloven og internkontrollforskriften er også svært relevante i denne sammenhengen. I dette blogginnlegget kan du lese mer om reglene du bør kjenne til, og hva de handler om.

Du kan sette bort oppgaver, men ikke ansvaret

Er du den som er ansvarlig for håndtering av farlig avfall i bedriften, hender det sikkert av og til at du får hjelp av andre til å utføre arbeidsoppgaver. Men ikke glem hvor ansvaret ligger. Sørg for å ha klare rutiner som viser ansvarsfordeling, da trenger ingen å lure den dagen noe eventuelt skulle skje.

Husk å deklarere avfallet, gå på rødt hvis du er i tvil. Deklarering av farlig avfall gjør du på tjenesten Avfallsdeklarering  , som kjøres i samarbeid mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vi har laget en veiledning for hvordan bedriften skal forholde seg til farlig avfall:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert 7. juni 2016 og er siden revidert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall


Einar Finstuen's photo

Av: Einar Finstuen

Einar Finstuen (f. 1961) er utdannet skogtekniker, og har arbeidet med farlig avfall i Norsk Gjenvinning siden 2000. Finstuen har hatt flere roller i konsernet, og fra 2008 har han arbeidet som ADR-sikkerhetsrådgiver. I 2014 gikk han i tillegg inn i stillingen som fagkonsulent farlig avfall, og jobber for tiden i tjenesten «Kjemiker på vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all