Farlig avfall på verksted: Slik får du en god og sikker avfallsløsning

Av Renate Heder 17. august 2021

Norsk_Gjenvinning_farlig_avfall_bilverksted_foto_shutterstock_706181470.jpg

Jobber du på et verksted vet du sikkert at det oppstår mye farlig avfall. Men vet du nok om hvordan du skal håndtere det? Her er noen tips som bidrar til at både du og andre kan få en tryggere jobbhverdag.

Farlig avfall på verksted

Farlige avfallstyper som typisk oppstår på et verksted er:

 • Spillolje
 • Oljefilter
 • Spraybokser
 • Løsemidler
 • Bilbatterier
 • EE-avfall

Listen kunne vært lenger. Poenget er at et verksted må ha en sikker løsning for farlig avfall. Det vil si at avfallet skal oppbevares:

 • Utilgjengelig for uvedkommende
 • Adskilt fra andre avfallstyper
 • I egnet emballasje som hindrer lekkasjer og skader på miljø og mennesker

Det finnes flere løsninger som er laget spesielt for å sikre krav til oppbevaring. Skaff deg en oversikt over avfallet. Da er det lettere å se hva som trengs av oppsamlings- og oppbevaringsutstyr.

Deklarering av farlig avfall 

Alt farlig avfall må deklareres. Dette gjør du på avfallsdeklarering.no. 

Les også: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Har alle medarbeidere god nok kunnskap om det farlige avfallet?

Hvis de som jobber med det farlige avfallet ikke er klar over hvordan det skal håndteres, hjelper det ikke så mye om dere har fine skap stående hvis de ikke brukes. Eller hvis dere har et utmerket register for produktdatablader, men ingen vet hvor de finner dem.

Les mer: Hva er et produktdatablad og hvem må ha det?

Internkontrollforskriften sier at «alle involverte skal ha nødvendig kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte». Sørg derfor for at kontinuerlig kunnskapsdeling skjer i praksis også.

Et omfattende regelverk 

Fra myndighetenes side er det mer enn 40 lover og forskrifter bilbransjen må forholde seg til. Det skal en del til for å holde oversikt over alt sammen. I blogginnlegget Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?, kan du lese om det viktigste.

Jeg vil gjerne fremheve Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, § 3-1, som skal sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte for å verne arbeidstakerne mot skader på liv eller helse.

Respekt for faresymboler og riktig avfallshåndtering –  viktigere enn noen gang

Den nevnte forskriften har ikke blitt mindre relevant etter Covid-19. Vi forholder oss til en rekke smitteverntiltak og bruker store mengder desinfeksjonsmidler. Hva skjer for eksempel med den tomme emballasjen fra dette på din arbeidsplass? 

Både tomemballasjen og eventuelt papir som har vært brukt sammen med et desinfeksjonsmiddel, kan være brann- og helsefarlig, og bør behandles deretter, særlig på verksteder hvor gnister fra arbeid kan forekomme. Vi anbefaler å kaste det i brannsikre beholdere, eller UN-godkjent oppsamlingsutstyr.

Emballasje som er tom og ren, kan kastes i plastavfall. Emballasje med rester skal håndteres og kastes som farlig avfall.

Se på faresymboler før flasker og beholdere blir tatt i bruk, og når det skal kastes. Kontroller eventuelle produktdatablad eller rådfør deg med en kollega hvis du er usikker.

Bruker du munnbind og hansker i jobben din, skal disse for øvrig kastes i restavfallsbeholder som kan lukkes.

Hvis du trenger du hjelp med farlig avfall

I Norsk Gjenvinning har vi rådgivere som kan hjelpe deg i arbeidet, blant annet når det gjelder:

 • Oppbevaringsløsninger for farlig avfall
 • Avfallsdeklarering
 • Miljørisikoanalyser, stoffkartotek mm.
 • Myndighetsrapportering 

I tillegg tilbyr vi hjelp med årlig kontroll og tømming av sandfang og oljeutskillere, beredskap, vask og rengjøring, og henting av refusjonsberettiget olje.

Les mer: På tide å tømme oljeutskilleren? Ikke glem dette!

Guiden vår om farlig avfall inneholder også mye nyttig stoff for deg som jobber med farlig avfall. Den kan du laste ned gratis. Ta gjerne en kikk på ressurssidene våre om dette temaet også.

Oppsummering i 7 punkter

1. Du må være kjent med relevant regelverk knyttet til farlig avfall 
2. Ha oversikt over hvilke avfallstyper dere produserer 
3. Sørg for at alle brukere får nødvendig opplæring og informasjon
4. Oppbevar farlig avfall trygt og adskilt fra andre avfallstyper
5. Vær oppmerksom på faresymbol på produkter og håndter dem deretter
6.
Oljeutskiller med tilhørende tillatelse og tømmeavtale med godkjent aktør, må være på plass 
7. Deklarer farlig avfall og lever det til godkjent mottak

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all