Impregnert trevirke: Er det egentlig farlig avfall?

Av Kjell Henrik Olsen 08. mars 2022

2022 NG blogg repub Impregnert trevirke farlig

Impregnert trevirke skaper en del usikkerhet både rundt bruk og avfallshåndtering. Nyere metoder gir miljøvennlig impregnering, samtidig som det er vanskelig å skille dette fra det gamle og skadelige. La oss se på hva du bør være oppmerksom på når du bruker eller skal kvitte deg med slikt treverk.

Vi skiller vi mellom to hovedtyper av impregnert treverk, og begge anses som farlig avfall:

 • Trykkimpregnert (det klassiske grønne)
 • Kreosotimpregnert (brunsort)

CCA-impregnering

Trykkimpregnert trevirke er som regel innsatt med kobber, krom og arsen-salter (CCA), mens kreosotbehandlet trevirke er satt inn med tjære. 

Siden 2002 har det - med noen få unntak - vært forbudt å bruke trykkimpregnert tre med CCA. Dette er tungmetaller som er giftige både for mennesker og miljø. Forbudet gjelder import, eksport og omsetning av trevirke og treprodukter som er behandlet med forbindelser av krom. (Det foreligger noen unntak for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet).

Hva med Cu-impregnert trevirke?

Cu-impregnert trevirke kalles gjerne «ny-impregnert trevirke». Her brukes kobbersalter, men ikke med krom og arsenikk som den gamle varianten. Dette er ikke definert som farlig avfall og kan i teorien kastes sammen med annet behandlet treverk.

Utfordringen er at det i praksis er vanskelig å skille mellom CCA- og Cu-impregnering ved en visuell kontroll. Årsaken er at begge typene har den karakteristiske grønne fargen. Dette gjør at anleggene som forbrenner behandlet trevirke ikke godtar Cu-impregnert trevirke. De kan rett og slett ikke være sikre på innholdet uten omfattende kjemiske analyser.

Altså er det fra et kildesorteringsperspektiv som hovedregel ingen forskjell på CCA- og Cu-impregnert trevirke i dag.

Slik kan du kaste Cu-virke

Dersom du sitter med større partier impregnert trevirke hvor du kan dokumentere Cu-impregnering, kan du ta kontakt med oss for å se om det finnes spesialløsninger tilgjengelige.

Det er verdt å merke seg at det finnes impregnert treverk på markedet som fint kan kastes sammen med annet behandlet treverk. Dette gjelder for eksempel Kebony, som er en naturlig impregnering som verken inneholder farlige stoffer eller har den karakteristiske grønnlige fargen.

Avfallet skal deklareres

Både trykkimpregnert trevirke som inneholder CCA-salter og kreosotimpregnert treverk omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11 og må deklareres før du kaster det.

Om det ikke er lagt opp spesielle løsninger, skal både CCA- og Cu-impregnert treverk deklareres og håndteres som farlig avfall.

Les også: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Forhandlere har informasjonsplikt

Det er også verdt å få med seg at virksomheter som selger impregnert materiale, har informasjonsplikt.

Det betyr at man er pålagt å informere om:

 • regler som gjelder for bruk
 • at produktet kan være skadelig for helse og miljø
 • at produktet skal kasseres som farlig avfall

Kreosot: Dette bør du unngå

Kreosot er tjærestoff som består av flere kjemiske stoffer. Noen av disse er arvestoffskadelige, allergi- eller kreftfremkallende. Du bør derfor forsøke å unngå hudkontakt med kreosotbehandlet materiale.

Trykkimpregnert trevirke bør ikke brukes hvis det kommer i direkte kontakt med matvarer og drikkevann. Det gjelder også i forbindelse med dyrking av mat, bruk av kompostbinger og lignende produkter. 

Produktforskriften sier også noe om hvor kreosotbehandlet trevirke ikke skal brukes: 

 • Inne i bygninger
 • På lekeplasser
 • I leker
 • I parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt
 • I produksjon av utemøbler som f.eks. hagebord, stoler, benker m.m. 
 • Til produksjon, bruk og etterbehandling av
  • beholdere til dyrkingsformål 
  • emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer, halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet til konsum for mennesker eller dyr 
  • andre materialer som kan forurense slike produkter

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen?

Ulovlig gjenbruke av trykkimpregnert materiale

Det er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke. Det må heller ikke brennes, for både asken og gassen er svært giftig.

Sørg derfor for å levere inn til et godkjent mottak slik at det blir behandlet i henhold til regelverket. 

Mer nyttig informasjon om trevirke og avfallssortering

Har du behov for ytterligere informasjon, kan du:

 • besøke temasiden vår om farlig avfall
 • sjekke dette faktaarket fra Miljødirektoratet.
 • Besøke våre nettsider hvor du kan lese mer om trevirke og avfallstyper.

Her kan du gå mer i dybden på problemstillinger rundt farlig avfall i virksomheten:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert juni 2016 men har siden blitt oppdatert og redigert. 

Temaer: farlig avfall


Kjell Henrik Olsen's photo

Av: Kjell Henrik Olsen

Kjell Henrik Olsen er utdannet Sivilmarkedsfører og har fagansvar for trevirke, inkludert impregnert trevirke og kreosot. I Norsk Gjenvinning Downstream jobber han daglig med nedstrømsløsninger for brennbare fraksjoner, med hovedfokus på trevirke.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all