Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen

Av Jørn Frydenlund 25. april 2017

 Norsk_Gjenvinning_avfallshåndtering_på_byggeplassen_foto_shutterstock_550308814.gif

De fleste er godt kjent med begrepet HMS. Det gjelder for alle, uansett yrke. SHA (Sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø) derimot, er rettet mot de som jobber på bygg- og anleggsplasser. Litt enkelt kan man si at mens HMS ivaretar både indre og ytre miljø, har SHA mer fokus på arbeidernes sikkerhet. Men hvor kommer egentlig avfallshåndtering inn i bildet, og hva bør du vite?

SHA og HMS

I henhold til byggherreforskriften er det byggherres ansvar å samordne og sikre at begge deler blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Det skal blant annet utarbeides en skriftlig SHA-plan. Alle virksomheter som er involvert i byggeprosjektet må inkludere relevante deler fra denne planen i eget HMS-system. 

En stor del av en SHA-plan handler om vurdering av risikoforhold. I forbindelse med avfallshåndtering, har jeg trukket fram noen sentrale punkter som må være på stell, uansett om vi snakker om HMS eller SHA: 

Byggekort

Alle som jobber på en bygg- eller anleggsplass skal ha et såkalt byggekort eller HMS-kort. Hensikten er å skaffe en best mulig oversikt over hvem som befinner seg på stedet til enhver tid. Byggekort kan også være aktuelt for sjåfører som skal hente avfall, men det avhenger blant annet av omfang og prosjekt. 

Sjåfører

Siden avfall må tømmes jevnlig, spiller naturlig nok også sjåførene en sentral rolle i HMS-systemet på byggeplassen. Det er verdt å merke seg at de skal være uniformerte, og ha tilgang til området via byggekortet. De skal også være kjent med eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi ser at det blir mer og mer vanlig at større prosjekt har internkrav hvor sjåførene skal ha en HMS-gjennomgang på 2-3 (eller lenger) timer før de får lov til å kjøre inn på byggeplassen.

Det er en rekke restriksjoner knyttet til kjøring også, som for eksempel at det alltid skal være lydsignal ved rygging, (å rygge inn på en byggeplass er forøvrig ikke lov), biler skal følges av personer som går foran osv. 

Gå gjennom prosessene med avfallsleverandøren dere bruker i prosjektet, slik at ansvarsforhold blir avklart, og nødvendig informasjon blir gitt. Det gjelder begge veier. 

Sertifisert utstyr

Det stilles egne krav til løfteutstyr på byggeplass, også for å løfte avfallscontainere. Det må brukes sertifiserte containere om disse skal løftes på byggeplassen Husk at løfteutstyret skal kontrolleres før bruk. Ved heising over 2 meter høyde fra bakken skal avsperring vurderes. Avklar bruk av utstyr knyttet til henting av avfall, og sørg for at både utstyr og personell er sertifisert for jobben som skal gjøres. 

Farlig avfall

Selv om farlig avfall først og fremst oppstår i forbindelse med riving og rehabilitering av bygg, produseres det også ved nybygg. Derfor må det avklares: Hva slags typer farlig avfall kan oppstå på byggeplassen? Hvordan skal det håndteres, og hvilke konsekvenser kan eventuelle uhell få? Dette hører ikke bare hjemme i en avfallsplan, men også i en risikovurdering.

Farlig avfall skal håndteres i henhold til et strengt lovverk. Det innebærer blant annet at det skal oppbevares trygt, adskilt fra annet avfall, og utilgjengelig for uvedkommende. I den grad det er mulig, bør det oppbevares i originalemballasje. Avfallet skal deklareres før levering til mottak.

Alle på byggeplassen som kan komme bort i dette, skal være informert, og ha fått nødvendig opplæring for å håndtere avfallet.

Hva skjer med avfallet?

I det avfallet er produsert er det både fra et økonomisk og HMS-perspektiv viktig at det blir kastet i containere slik at det ikke er i veien og skaper forsinkelser, eller utgjør noen risiko for videre arbeid. 

I dag stilles det krav til 60% kildesortering på bygg- og anleggsplasser. I blogginnlegget Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen, hevdet jeg at det teknisk sett er mulig å oppnå 100%, men at det samtidig ikke nødvendigvis er hverken smart er lønnsomt med dagens løsninger. Målet bør ut fra et samlet perspektiv uansett være å unngå at avfall oppstår.

Tydeliggjøring

Tydeliggjør hva som er tenkt rundt kildesorteringsgrad - og hvorfor. Min anbefaling er å ta dette opp på oppstartsmøte hvor flest mulig representanter fra underentreprenører er tilstede. Og vær konkret. Det kan kanskje virke banalt å vise fram fysiske eksempler som "dette er plast" osv., men det viser seg ofte å være nødvendig. 

God merking

Mange begynner heldigvis å få øynene opp for at merking og skilting er avgjørende for riktig avfallssortering. Likevel slurves det fortsatt på en del byggeplasser. En av utfordringene er at det gjerne er folk fra flere forskjellige nasjonaliteter som jobber på et prosjekt. Da blir bruk av symboler og skilting på flere språk desto viktigere.

Still krav til nedstrømsløsninger

Still krav om dokumenterbare nedstrømsløsninger på det som skal materialgjenvinnes. Slik sikrer dere en miljøriktig behandling og unngår råvarer på avveie. 

Rapportering underveis

Det finnes gode rapporteringsverktøy som gjør det mulig å følge med underveis, og eventuelt foreta justeringer i forhold til opprinnelig avfallsplan. Avfallsleverandøren kan også være behjelpelig med å skaffe nødvendig oversikt. 

Avslutningsvis anbefaler jeg gjerne et besøk på byggemiljo.no. Her finner du mye informasjon og veiledningsmateriell som er nyttig når det gjelder avfallshåndtering på byggeplasser. Du kan også lese mer om bransjeløsninger for bygg og anlegg på våre nettsider, eller laste ned guiden vår nedenfor.
New call-to-action

  

Temaer: farlig avfall, avfallsløsninger på byggeplass, HMS, SHA


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all