Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering

Av Eirik Hvamstad 15. november 2022

Avfallsforskriften gir skjerpede krav til kildesortering for bedrifter.

Endringer i avfallsforskriften fra 1. januar 2023 betyr at de fleste norske bedrifter må ha løsninger for å kildesortere både mat- og plastavfall. Verken brødskiver eller plast skal i søppelbøtta. Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning.

Mange har allerede fått med seg at det kommer nye regler som setter strengere krav til hva som kan kastes i restavfall og som må kildesorteres. Juridisk handler det om endringer i avfallsforskriftens kapittel 10a, Utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall.

Med en setning betyr endringen at tilnærmet alle bedrifter må kildesortere husholdningslignende plast- og matavfall, og levere dette til materialgjenvinning.

Kjernebegrepet i dette er nettopp «husholdningslignende avfall»: Dette er matavfall, park- og hageavfall og plastavfall, som i art og sammensetning ligner på husholdningsavfall. I dag havner en stor andel av dette i blandet avfall og benyttes til energigjenvinning. Det vil si at det blir brent i ovner som gir energi til for eksempel fjernvarmeanlegg.

Så du denne? Økt forbrenningsavgift på restavfall

Økt materialgjenvinning

Gjennom endringen i avfallsforskriften skal både kommuner og bedrifter sortere ut og levere slikt avfall til materialgjenvinning. De kommende årene skal en gradvis større andel av husholdningslignende avfall kildesorteres, med et mål om 65 prosent i 2035.

I vår bransje har vi lenge jobbet med å øke andelen avfall som går til materialgjenvinning, så dette tiltaket fra myndighetene mener vi er et skritt i riktig retning. Vår forståelse er at tilsvarende krav vil komme også for andre avfallsfraksjoner i årene fremover.

Avfall fra kontor og kantine

I dette blogginnlegget fokuserer vi på hva de nye reglene vil bety for bedriftene. Svaret er at så godt som alle blir berørt. Forskriftsendringen vil berøre spise- og serveringssteder, dagligvarebransjen og andre tjenesteytende næringer. Også kantiner og kontorer tilknyttet industrivirksomheter vil være omfattet.

Har dere et spiserom med matavfall og plastavfall, må dere sortere ut dette. En rest fra lunsjen skal ikke i søppelbøtta, men i en egen beholder sammen med annet matavfall. Hvis kantinen på jobben ikke har rutiner for slik kildesortering fra før, må den legge om praksisen.

Se her for en sjekkliste og mer informasjon om endringene i avfallsforskriften.

Hva er husholdningslignende avfall?

Et spørsmål vi får, er hvor grensen går for hva som er bedriftens husholdningslignende avfall. Her kan vi sette et skille mellom drift og produksjon. En entreprenør produserer næringsavfall ute på anlegget, og dette blir ikke berørt av regelendringen. Derimot må den samme entreprenøren finne løsninger for avfall fra kontor og kantine ved hovedkontoret.

Et annet spørsmål er hvordan virksomheten skal endre rutinene for å kildesortere riktig. Et fullgodt svar finnes ikke ennå.

Endringen i forskriften er litt ny også for oss som driver i gjenvinningsbransjen. Vi har planlagt mye, men fremdeles gjenstår noe. Myndighetene er heller ikke helt i mål med alle detaljer rundt kravene, så vi har naturlig nok ikke rukket å få på plass løsninger for alt.

Les også: Slik velger du riktig kildesorteringsutstyr

Energiplast er ut

Begrepet «energiplast» er blant temaene som er i spill. Mange virksomheter har samvittighetsfullt etablert løsninger for sortering av plast i tre kategorier:

  • Klar folie
  • Farget folie
  • Energiplast

Den siste kategorien kommer til å forsvinne. Energiplast består av de enkleste plasttypene, som engangsbrett for blomster i butikken. I dag blir dette brent for energigjenvinning, men fra 1. januar blir dette ikke lovlig for husholdningslignende plast.

Vi vil derfor tilrettelegge for en tilsvarende plastkategori som energiplasten, men der vi sikrer at denne plasten går til materialgjenvinning.

Dokumentasjon av kildesortering

De nye reglene drar med seg noe mer byråkrati. Hver bedrift må kunne dokumentere omfanget av kildesorteringen. Formelt heter det at «virksomheten skal ha kunnskap om og dokumentasjon på matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning».

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til at bedriftene må rapportere på mengde utsortert avfall. Tilsynsmyndighet kan likevel kreve dokumentasjon på dette, og det kan en gjenvinningspartner bistå med.

Vi som mottar slikt avfall, må også bidra til å skape oversikt over utviklingen. En bedrift som Norsk Gjenvinning får plikt til å dokumentere hvor mye vi tar imot til materialgjenvinning og hvor stor andel av dette som faktisk blir materialgjenvunnet, samt andelen som vurderes som uegnet til materialgjenvinning.

Her dukker det opp et foreløpig uavklart spørsmål: Noen plasttyper kan vise seg å være uegnet til materialgjenvinning. Hvilket dette er, jobber vi med Miljødirektoratet for å finne ut av. Det som er klart, er at denne vurderingen vil gjøres av Norsk Gjenvinning og at bedriftene vil oppfylle sine krav ved å kildesortere plasten.

Nye typer kildesortering

En av de praktiske utfordringene rundt endringene i avfallsforskriften er å finne gode sorteringsløsninger som er i tråd med de nye kravene. Her jobber vi med å utvikle nye løsninger, mens noen løsninger allerede er klare.

Riktig merking av ulike plasttyper kan bli et eksempel på det første. Vi har allerede på plass en beholder som sørger for å holde på mindre behagelig lukt fra matavfall.

Sett fra et miljø- og samfunnsperspektiv, synes vi de nye reglene er positive og et skritt i riktig retning. For første gang har vi en juridisk bindende regel om at avfall skal kildesorteres. Javisst har vi noen utfordringer med dette, men her viser Norge seg som et foregangsland.

Kikk gjerne på denne hvis du har behov for mer informasjon om hvordan regelendringene påvirker din virksomhet:

Avfallsforskriften:  Sjekkliste og mer informasjon for bedrifter

Temaer: avfallshåndtering, Materialgjenvinning, Avfallsforskriften


Eirik Hvamstad's photo

Av: Eirik Hvamstad

Eirik er leder for varestrømsanalyse, med et særlig ansvar for prosjekter og analyser som strekker seg gjennom hele verdikjeden til Norsk Gjenvinning. Han har erfaring fra Schibsted-konsernet og har tidligere jobbet både som konsulent og revisor i Deloitte.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all