5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

Av Morten Frøid 14. mai 2024

2022 5 tips smart avfallshåndteringHar virksomheten satt mål for å redusere påvirkning på klima og miljø? Da kan det være nyttig å vite hvordan smart avfallshåndtering bidrar til forbedringer. Her får du noen gode råd om hva din bedrift kan gjøre.

I alle typer bedrifter kreves råvarer av forskjellige slag – enten det er snakk om bauxitt for å produsere aluminium eller kontorrekvisita for en tjenestebedrift. Hvilke typer materialer vi bruker og måten vi utnytter dem på, har stor betydning for bedriftens miljøregnskap.

Når bedrifter skal måle sin påvirkning på klima og miljø, er de naturlig nok opptatt av det som foregår i egen virksomhet. Da får gjerne klimarelaterte temaer som energiforbruk, transport og andre utslipp til luft mest oppmerksomhet.

Det er lett å glemme at ved å tenke helhetlig på hvordan råvarer og materialer utnyttes, reduseres både avfallsmengdene og dermed også miljøpåvirkning knyttet til utslipp, vannforbruk, transport, gjenvinning, forbrenning og deponi.

ngn_25865622477.jpg

Ressurspyramiden er et godt rammeverk for hvilke tiltak du bør satse på. Den kalles også avfallspyramiden. Det er en ambisjon for både bransjen og miljøpolitikken at vi skal flytte oss oppover i pyramiden. Avfallsreduksjon får høyest prioritet, mens deponi er en siste utvei.

Her er fem tips til hvordan du kan oppnå bedre resultater i miljøarbeidet: 

1. Kartlegg materialstrømmer

Aller størst miljøgevinst oppnår du ved å tenke helhetlig rundt hvordan råvarer og materialer utnyttes i bedriften. Ved å kartlegge de viktigste råvarene og materialene i virksomheten, kan du identifisere hva som gir størst effekt og starte med det. Se på hele verdikjeden; fra utvinning, transport og design til produksjon, bruk og gjenbruk.

 • Hvilke typer råvarer og materialer kommer inn i bedriften, og hvilke går ut?
 • Går det an å produsere med andre typer råvarer som har lavere miljøpåvirkning gjennom livsløpet?
 • Kan produkter eller tjenester tilpasses slik at det blir mer effektiv transport eller kortere avstander?
 • Finnes det åpenbare muligheter for å redusere avfallsmengdene eller utnytte avfall som ressurser hos en annen bedrift?

2. Unngått avfall = unngått miljøpåvirkning

Ved å redusere avfallsmengdene reduserer du automatisk også miljøpåvirkningen. Vet du hvor i virksomheten det genereres mest avfall? Start med de største mengdene og sørg for at du identifiserer hvor det oppstår mest restavfall eller blandet avfall.

Rapporter og statistikk er nyttige hjelpemidler for å kartlegge hvilke tiltak dere bør iverksette. De profesjonelle avfallsaktørene tilbyr rapporter som gir oversikt over for eksempel avfallsvolumer, sorteringsgrad og kostnad per tonn.

I tillegg kan du få oversikt over deklarering av farlig avfall og informasjon om hvor avfallet har blitt sluttbehandlet.

Vet du forresten nok om hvordan avfallet i virksomheten blir behandlet? Ta denne korte testen og finn ut.

Uansett hvilken bransje du tilhører, finnes det andre bedrifter som har utfordringer som ligner på dine egne. Når du benytter en totalleverandør innenfor avfall og gjenvinning kan du få muligheten til å sammenligne dine resultater med andre bedrifter.

Det kan vise seg å være et svært effektivt virkemiddel: Dersom konkurrerende virksomheter har bedre sorteringsgrad eller mer effektiv logistikk enn din bedrift, blir det en enkel sak å motivere til forbedringer.

3. Kildesortering: bedre enn sitt rykte

God planlegging og gode løsninger for logistikk er også en nøkkel til forbedringer for økonomi og miljø. Transport er både kostbart og utslippsintensivt: Det gjelder å planlegge slik at beholdere og containere ikke tømmes eller hentes unødvendig.

Effektiv transport forutsetter også at avfallet eller råvarene er best mulig «pakket». En komprimator kan være et nyttig hjelpemiddel for å redusere volum og antall tømminger. Det er også viktig å sørge for riktig utstyr og plassering – når det er lett tilgjengelig og lett å forstå, blir sorteringen god.

Profesjonelle avfallsaktører kan gi råd om både planlegging, logistikk, beholdere, merking og opplæring, tilpasset din bedrift. Det finnes flere eksempler på bedrifter som både har oppnådd bedre miljøresultater og redusert kostnader med 20-30 prosent etter å ha fått hjelp med gode løsninger for merking, sortering og logistikk.

4. Tenk økonomi

Innenfor miljøfaget generelt, og avfall og gjenvinning spesielt, er det ofte lett å se sammenhengen mellom redusert belastning på miljøet og økonomisk gevinst for bedriften. Har du ansvar for miljømål og miljøtiltak har du sikkert opplevd å møte motstand, både internt og eksternt. Det å skulle «redde verden» har ikke særlig høy status, og mange ser dessverre på miljøsjefen som et nødvendig onde.

Heldigvis er det lett å vise at miljøtiltak er relevant for verdiskaping, og redusert belastning på miljøet er ofte god butikk. Min erfaring er at det er mye enklere å få støtte for å redusere kostnader enn å redusere miljøbelastningen. Bruker du økonomiske argumenter – reduserte kostnader eller økte inntekter – blir du lettere hørt og får sterkere gjennomslag. Miljøgevinsten kan spille rollen som bi-effekt eller bonus.

Innenfor avfall og gjenvinning er det fem ting som er viktige å huske på når det gjelder økonomiske fordeler:

 • Reduserte avfallsmengder betyr generelt sett reduserte kostnader
 • Reduserte mengder restavfall gir alltid reduserte kostnader 
 • Avfallstyper som refusjonsolje, batterier, jern og metaller gir som oftest inntekter 
 •  Avfallstyper som folieplast, trevirke og vegetabilsk avfall kan gi inntekter hvis det er god kvalitet på varene 
 • Avfall til deponi er svært kostbart og utgjør stor belastning på miljøet og bør reduseres

Det lønner seg å være nøye med sortering både i produksjonen og på kontorene. Når avfallet er riktig sortert, er det lettere å omsette det som råvare. Folieplast, trevirke og vegetabilsk avfall er eksempler på råvarer som har en positiv verdi for bedriften dersom de holder høy kvalitet.

5. Konkrete mål gir resultater

Som en del av virksomhetens internkontroll skal det settes mål for forbedringer på miljøområdet. Når målene er konkrete, dekker de viktigste områdene og blir fulgt opp regelmessig, har det i seg selv en disiplinerende virkning. De ansatte forstår hva som skal gjøres, og ofte kan en begrensning utløse kreativitet og åpne for utvikling av smarte, nye løsninger.

Eksempler på avfallsrelaterte mål kan være:

 • reduksjon i avfallsvolum 
 • økt kildesorteringsgrad 
 • reduksjon i restavfall 
 • ingenting til deponi 
 • færre tømminger/avfallstransporter 
 • økt vekt per tømming 
 • økt andel avfall som utnyttes som råvare i andre bedrifter

Men ikke overdriv. Hold fokus på kjernevirksomheten og hva som er viktigst for din bedrift. Det er lettere å oppnå resultater ved å velge 2-3 gode mål som kan fungere over tid enn å forsøke å dekke alle områder. 

Les også: Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering

Vi trenger bare en liten dytt...

Fordelen med avfall og kildesortering er at det er praktisk og synlig, noe alle har et forhold til. Det gjør at det også egner seg godt til å skape bevissthet om bedriftens miljømål.

Når det er gjort et godt forarbeid og innsatsen settes inn på de viktigste områdene, er det ofte ikke så mye som skal til for å oppnå bedre resultater i avfallshåndteringen. Både operatører, miljøansvarlige, stabsfunksjoner og ledere må jobbe sammen for å lykkes.

Kanskje kan sorteringsgraden økes med litt flere beholdere eller bedre merking? Eller hva med en intern konkurranse for å få ideer til tiltak for å utnytte ressursene i avfallet? Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Lykke til!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Temaer: grønt ansvar, avfallshåndtering, miljø


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all