Produserer bedriften din farlig avfall? - dette bør du passe på

Av Renate Heder 20. juni 2017

ngn_fat_650x300.jpg

Hender det at du lurer på om et avfallsprodukt er farlig avfall eller ikke? Eller hva som skjer hvis myndighetene plutselig kommer på besøk? Er du ansvarlig for det farlige avfallet i din bedrift og ønsker å bidra til en sikker og bedre avfallshåndtering, er det flere forhold du bør tenke på. I dette blogginnlegget kan du lese om de viktigste.

Én kilo farlig avfall i året

Dersom bedriften din genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere det til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere det. Ved bedriftsnedleggelse eller driftsstans i mer enn tre måneder, skal det farlige avfallet leveres umiddelbart.

Regelverket for farlig avfall blir omhandlet i avfallsforskriftens kapittel 11, der du blant annet finner informasjon om avfallsprodusentens plikter, hvilke avfallstyper regelverket omfatter og hvordan disse skal håndteres. Merk deg at håndteringsbegrepet slik det er omtalt i forskriften, gjelder fra innsamling og utover i prosessen.

Det er likevel en del du må passe på. Som avfallsprodusent er du ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg.

Uriktig informasjon kan få alvorlige konsekvenser

Først av alt må du være kjent med de lover og regler som regulerer behandling og levering. Det er din plikt å sørge for at det farlige avfallet blir tatt hånd om av godkjente aktører i markedet, slik at faren for forurensning og skader på mennesker og dyr minimeres.

Uriktig eller mangelfull informasjon om avfallet kan få alvorlige konsekvenser, og du kan risikere å bli personlig straffeforfulgt ved alvorlige brudd på regelverket. På slutten av dette innlegget finner du en liste med viktigste lovene og forskriftene du bør kjenne til. 

Hva er det som gjør avfall til farlig avfall?

Du har selv ansvaret for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke, men det er ikke alltid like lett å avgjøre. Litt enkelt sagt, så er det avfallets farlige egenskaper og innhold av farlige stoffer som er bestemmende for om avfallet er farlig eller ikke.

Myndigheter og bransjeforeninger har gitt ut ulike veiledere som kan være til hjelp for klassifisering, sortering, merking og håndtering av farlig avfall. Her finner du mye informasjon om hvordan klassifisering og deklarering skal gjøres. Se linkene nederst i artikkelen.

Hva må du passe på? Sjekk disse 6 punktene

1. Oppbevaring

Alt farlig avfall skal oppbevares adskilt fra annet avfall, og slik at uvedkommende ikke kan komme i kontakt med avfallet. Det betyr at avfallet skal være lagret under tak og lagringsstedet låsbart.

Pass også på at ulike avfallstyper ikke blandes, det kan medføre kjemiske reaksjoner. En klassiker er blanding av syrer og baser.

Det finnes ferdige løsninger for godkjent oppbevaring i markedet, blant annet Miljøsafe. En slik løsning letter håndteringsarbeidet og sikrer forsvarlig lagring av avfallet, uavhengig om det er snakk om spillolje, batterier, løsemidler eller spraybokser, for å nevne noe. Løsningene kan tilpasses ditt behov.

2. Emballasje

Avfallet skal være emballert slik at det er egnet for lagring og transport. Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring. Dersom avfallet er klassifiseringspliktig, farlig gods, skal dette transporteres i UN-godkjent emballasje som sikrer forsvarlig transport av ADR-gods langs vei.

3. Merking 

Avfallet skal aller helst oppbevares i originalemballasjen og med en tydelig beskrivelse av innholdet. Det samme gjelder ved forsendelse. Da skal emballasjen også påføres deklarasjons-skjemaets løpenummer, samt eventuelle faresedler, UN-nr. og en tekst som beskriver avfallet. Merkingen skal være lett synlig og tåle både fysiske og klimatiske påvirkninger.

Godkjente avfallsinnsamlere tilbyr gjerne merkesystem og gode løsninger for sortering og oppbevaring.  

4. Deklarering

Det er du som avfallsprodusent som er ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen kan skje på en sikker og trygg måte. Dette gjøres ved å fylle ut et standardisert skjema på nett for deklarering av farlig avfall. 

Skjemaet skal inneholde opplysninger om: 

  • Hvem som har produsert avfallet
  • Type farlig avfall
  • Mengde avfall
  • Transportklassifisering

Det bør også føyes til eventuelt andre opplysninger som kan være nyttige for de som skal håndtere avfallet videre. Dette kan f.eks være produkt- eller sikkerhetsdatablad, analyserapporter og bildedokumentasjon.

Kopien av skjemaet bedriften får etter å ha levert avfallet eller sendt det med en transportør, er et bevis på at avfallet er levert til behandling i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er bedriftens dokumentasjon og den lagres elektronisk i Avfallsdeklarering.no. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år.

Deklarering av farlig avfall foregår på Avfallsdeklarering.no. Her finner du også en oversikt over de forskjellige avfallstypene. På våre nettsider kan du også lese mer om elektronisk deklarering av farlig avfall. Ønsker du ikke å deklarere selv, er det mulig å gi fullmakt til en autorisert aktør. 

5. Transport

Er det snakk om store mengder, kan det være greit å inngå en avtale om henting. Sørg for at den du eventuelt gjør avtale med, har sertifiseringer og papirer i orden. Det er som nevnt ditt ansvar å sørge for at avfallet leveres til godkjent behandler, så du gjør lurt i å sikre at det kommer dit det skal, på en trygg og korrekt måte. 

Den som samler inn det farlige avfallet skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om det som skal transporteres. Denne kompetansen skal sjåføren kunne vise fram skriftlig. 

Det er selvfølgelig mulig å levere farlig avfall til mottak selv, men da må dere også sørge for at emballasjen er egnet for transport, og at deklarasjon er i orden.

6. Klassifisering

For å avgjøre hvorvidt avfall er farlig eller ikke, kan du:

  • Se etter stjernemerket «*» oppføring i EAL-listen over farlige avfall
  • Se om emballasjen er merket med et piktogram – faresymbol
  • Foreta en kjemisk analyse

Synes du det er en vanskelig jobb å vurdere selv, kan konseptet «Kjemiker på vei» være et alternativ. Det innebærer at dere kan få hjelp av kjemiingeniører til blant annet vurdering av avfallstyper, opprydding, analyser og opplæring i arbeidet med klassifisering. 

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Farlig avfall vokser raskere enn både BNP og befolkningen

Ifølge de siste tallene fra SSB øker mengdene farlig avfall raskt. I 2016 ble rundt 1,48 millioner tonn av denne avfallstypen levert til godkjent behandling. Det er en økning på hele 84 % fra 2003. Sammenlignet med økonomisk vekst og befolkning, er dette tallet høyt.En viktig grunn til økningen er blant annet at vi stadig får bedre kunnskap. I tillegg blir det samlet inn mer oljeholdig avfall.

Det finnes ikke offentlige tall for hvor mye som ble håndtert på ukjent måte i 2015, men for 2014 var dette tallet ca 43 000 tonn. Ved å sørge for korrekt avfallshåndtering i din virksomhet, bidrar du positivt til statistikken. Målet må være at den ukjente andelen blir null.

Klar for besøk fra miljømyndighetene?

Det hender miljømyndighetene foretar stikkprøver og kontroller ute i forskjellige bedrifter. Hvilke virksomheter de besøker varierer. Det kan være spesielle produkter, bransjer eller forhold de ønsker å se nærmere på. Kanskje vil de sjekke hvordan internkontrollforskriften blir overholdt, hvordan farlig avfall oppbevares, eller hvordan det står til med HMS-rutinene i bedriften. 

Er du klar? Følger du rådene over, kan du bare se fram til besøket. Vi hjelper gjerne til med tilrettelegging og forebygging. Vil du vite mer dette temaet, kan du besøke våre nettsider eller kontakte oss for ytterligere informasjon. 

Viktige linker 

Her finner du de viktigste lovene og forskriftene. Den siste, Regelhjelpen.no, er svært nyttig og innholdsrik hvor du finner svar på det meste uansett hvilken bransje du jobber i. Du kan også laste ned guiden vår nedenfor.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 15. mars 2016, og har siden blitt oppdatert.

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle